ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2008 г., кн. 11
Промените в МСФО 3 Бизнес комбинации
авторски материал, стр. 6
Счетоводно отчитане на продажбата на строежи или части от тях в незавършен вид
авторски материал, стр. 12
Особености на инвентаризацията на задълженията във връзка с годишното счетоводно приключване за 2008 г.
авторски материал, стр. 19
Суми, участващи при определянето на данъчния финансов резултат, регламентирани в глава девета на ЗКПО
авторски материал, стр. 22
Годишно деклариране на доходите на физическите лица
авторски материал, стр. 32
Относно коефициента по чл. 73 от Закона за данък върху добавената стойност
авторски материал, стр. 38
Правото на данъчен кредит според някои решения на Съда на Европейските общности
авторски материал, стр. 43
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
административна практика, стр. 49
Съотношение между ревизионен акт и акт за установяване на задължение
авторски материал, стр. 52
Ред за поправка на очевидна фактическа грешка в актовете за прихващане и възстановяване по чл. 129 ДОПК
авторски материал, стр. 54
Промените в митническото законодателство, свързани със статута на одобрения икономически оператор
авторски материал, стр. 57
Глобалната финансова криза и отражението й върху застрахователния пазар в България
авторски материал, стр. 64
Основни акценти в проектобюджет 2009
авторски материал, стр. 68