ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2008 г., кн. 10
Търговското предприятие
авторски материал, стр. 5
Регистърната проверка в производството по вписване, обявяване и заличаване в търговския регистър
авторски материал, стр. 12
Решение № 582 от 17.06.2008 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 20
Решение № 580 от 19.06.2008 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 22
"Преживяване" на предварителния договор след сключване на окончателния"
авторски материал, стр. 25
Трансформация на финансовото обезпечение според ЗДФО - 1
авторски материал, стр. 34
Решение № 589 от 23.06.2008 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 38
Процесуалната преклузия във въззивното производство - Забраната на чл. 266, ал. 1 ГПК. Критерии за прилагане на изключенията от забраната
авторски материал, стр. 41
Практиката на съда на Европейските общности по обществени поръчки - Може ли КЗК да задава преюдициални запитвания до СЕО?
авторски материал, стр. 50
Изчерпването на правата на интелектуална собственост и паралелния внос в контекста на правилата за конкуренция
авторски материал, стр. 56
Нова правна уредба за определяне цената на акциите на публичните дружества
авторски материал, стр. 63
Реформата в лозаро-винарския сектор ще помогне на Европа да си възвърне загубените пазарни дялове
авторски материал, стр. 72