ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2008 г., кн. 09
Възбраната - Видове, производство по допускане и налагане, последици - 1
авторски материал, стр. 5
Недостатъците на новия Граждански процесуален кодекс
авторски материал, стр. 13
Решение № 81 от 10.03.2008 г. на ВКС , V г.о.
съдебна практика, стр. 18
Продължаване на концесионния договор с правоприемник на концесионера по реда на Закона за концесиите
авторски материал, стр. 23
Актуални промени в режима на морските плажове
авторски материал, стр. 29
Срокове в производството по Закона за сбствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за замяна на земи от държавния и общинския поземлен фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица или общини
авторски материал, стр. 32
Преглед на съдебната практика относно приемането и отказа от наследство
авторски материал, стр. 37
Иск за подобрения в съсобствен имот
авторски материал, стр. 46
Оспорване на нотариален акт
авторски материал, стр. 47
Саморъчно завещание може да се пази и у дома
авторски материал, стр. 48
Привременни мерки спестяват проблеми по време на развод
авторски материал, стр. 50
Решение № 1081 от 10.07.2008 г. на ВКС., V г.о.
съдебна практика, стр. 53
Придобиване на сервитутни права по давност
авторски материал, стр. 57
Договорът за наем се вписва, ако е нотариално заверен
авторски материал, стр. 67
Бележки по Тълкувателно решение № 1 от 14.01.2008 г. на ВАС
авторски материал, стр. 70
Наследяване на авторското право
авторски материал, стр. 76
Правни проблеми относно регламентацията на фирмените наименования и търговските марки - Колизия на права, законодателни решения и практика
авторски материал, стр. 84