ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2008 г., кн. 09
Относно ограниченията на представителната власт на управителя
авторски материал, стр. 5
Практика на Съда на Европейските общности – 6
авторски материал, стр. 11
Решение № 884 от 16 .11.2007 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 14
Решение № 404 от 9 .07.2008 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 16
Прекомерната неустойка по търговска сделка, сключена между търговци, и изискванията на добрите нрави
авторски материал, стр. 19
Решение № 370 от 8.06.2008 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 24
Решение № 540 от 21.07.2008 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 27
Производство по колективни искове - Разглеждане на делото в открито заседание
авторски материал, стр. 30
Решение по ВАД № 98/2007, постановено на 13.02.2008 г.
арбитражна практика, стр. 42
Решение по ВАД № 213/2006, постановено на 29.01.2008 г.
арбитражна практика, стр. 44
Съдържание на офертата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
авторски материал, стр. 46
Взаимодействие и координация между регулаторните органи в областта на конкуренцията при осъществяване на електронни съобщения
авторски материал, стр. 54
Промени в наредбата за регистрите на Комисията за финансов надзор
авторски материал, стр. 61
Практика на Комисията за финансов надзор - 1/2008
административна практика, стр. 63
Нов регламент за определяне на правила за предоставянето на помощ за частно складиране на земеделски продукти
авторски материал, стр. 66
Европейска Харта за правата на потребителите на енергия – 2
авторски материал, стр. 70
Недържавните “нормативни” източници
авторски материал, стр. 88