ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2008 г., кн. 09
Новият МСС 1 - Представяне на финансови отчети
авторски материал, стр. 5
Промените в Закона за независимия финансов одит ­ хармонизация с европейското право и усъвършенстване на съществуващата нормативна уредба – 2
авторски материал, стр. 12
Нови моменти в правилата на НСФОМСП за последващо оценяване на дълготрайните материални и нематериални активи
авторски материал, стр. 20
За една предизвестена промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане
авторски материал, стр. 24
Данъчен режим според ЗКПО на доходите от използване и разпореждане с недвижимо имущество
авторски материал, стр. 28
Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на командировъчните пари, изплащани на лицата, упражняващи свободни професии
авторски материал, стр. 33
Промените в Правилника за прилагане на Закона за ДДС, в сила от 12.08.2008 г.
авторски материал, стр. 37
Корекции на ползван данъчен кредит при изменение на данъчната основа и при промяна на вида на доставката по реда на ЗДДС
авторски материал, стр. 41
Писмо № 91-00-257 от 13.08.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 45
Въпроси и отговори по облагането с патентен данък по реда на ЗМДТ – 1/2008
авторски материал, стр. 48
Въпроси и отговори по облагането с патентен данък по реда на ЗМДТ – 2/2008
авторски материал, стр. 48
Въпроси и отговори по облагането с патентен данък по реда на ЗМДТ – 3/2008
авторски материал, стр. 49
Въпроси и отговори по облагането с патентен данък по реда на ЗМДТ – 4/2008
авторски материал, стр. 49
Въпроси и отговори по облагането с патентен данък по реда на ЗМДТ – 5/2008
авторски материал, стр. 51
Въпроси и отговори по облагането с патентен данък по реда на ЗМДТ – 6/2008
авторски материал, стр. 52
Регистрация по реда на ДОПК
авторски материал, стр. 53
Европейският митнически съюз отбеляза 40 години от своето основаване
административна практика, стр. 58
Авиационното застраховане - правна регламентация, покрити рискове и предлагани продукти
авторски материал, стр. 61
Права и задължения на акционерите в публично дружество
авторски материал, стр. 71