ТП Издания
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2008 г."
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчни постоянни разлики – 2008 г.
авторски материал, стр. 127
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчни временни разлики – 2008 г.
авторски материал, стр. 158
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Суми, участващи при определяне на данъчния финансов резултат – 2008 г.
авторски материал, стр. 179
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Данъчен амортизационен план – 2008 г.
авторски материал, стр. 186
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Отклонение от данъчно облагане – 2008 г.
авторски материал, стр. 207
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промяна в режима на данъчно третиране на дивидентите в рамките на Европейския съюз – 2008 г.
авторски материал, стр. 222
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Основни понятия – 2008 г.
авторски материал, стр. 278
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Необлагаеми доходи - 2008 г.
авторски материал, стр. 283
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Видове данъци - 2008 г.
авторски материал, стр. 285
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Данъчни облекчения - 2008 г.
авторски материал, стр. 286
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа - 2008 г.
авторски материал, стр. 293
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Доходи, подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ - 2008 г.
авторски материал, стр. 306
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Окончателни данъци - 2008 г.
авторски материал, стр. 307
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Патентен данък - 2008 г.
авторски материал, стр. 311
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишно деклариране и облагане на доходите - 2008 г.
авторски материал, стр. 313
Коментар по данъка върху добавената стойност - Третиране по ЗДДС на конкретни договори, дейности и разходи – 2008 г.
авторски материал, стр. 576
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката по прилагането на данъка върху добавената стойност – 2008 г.
авторски материал, стр. 616
Коментар по данъка върху добавената стойност - Данъкът върху добавената стойност в практиката на НАП – 2008 г.
авторски материал, стр. 655
Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС от 2008 година – 2008 г.
авторски материал, стр. 686
Годишно счетоводно приключване на 2008 година - Обща характеристика на годишното счетоводно приключване и на представянето на резултатите във финансовите отчети – 2008 г.
авторски материал, стр. 704
Годишно счетоводно приключване на 2008 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване – 2008 г.
авторски материал, стр. 744
Годишно счетоводно приключване на 2008 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи НСФОМСП – 2008 г.
авторски материал, стр. 791
Годишно счетоводно приключване на 2008 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи МСС – 2008 г.
авторски материал, стр. 833
Годишно счетоводно приключване на 2008 година - Особености при изготвянето на годишния консолидиран финансов отчет по реда на МСС – 2008 г.
авторски материал, стр. 899
Годишно счетоводно приключване на 2008 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия – 2008 г.
авторски материал, стр. 931
Годишно счетоводно приключване на 2008 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията - юридически лица с нестопанска цел – 2008 г.
авторски материал, стр. 946
Годишно счетоводно приключване на 2008 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, които водят специфични счетоводни регистри – 2008 г.
авторски материал, стр. 953