ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2008 г., кн. 08
Промените в Преходните и заключителни разпоредби на Гражданския процесуален кодекс
авторски материал, стр. 5
Придобиване на недвижими имоти по наследство и въз основа на изтекла придобивна давност
авторски материал, стр. 12
Учредяването на право на строеж крие много рискове
авторски материал, стр. 22
Решение № 191 от 26.02.2008 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 25
Промените в Закона за общинската собственост – 2
авторски материал, стр. 31
За правата на общините върху земите от остатъчния поземлен фонд по чл. 19 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
авторски материал, стр. 40
Решение № 543 от 1.04.2008 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 53
Съчетание между лична собственост и съпружеска имуществена общност - възникване, прекратяване, последици
авторски материал, стр. 57
Има ли право съседът да санира самоволно жилището си?
авторски материал, стр. 62
Авторското право при преработки на литературни произведения в драматични или в сценарии за филми
авторски материал, стр. 67
Полезният модел - заличаване на регистрацията
авторски материал, стр. 72