ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2008 г., кн. 07
Нови разяснения КРМСФО в изданието на Международните стандарти за финансови отчети - 2008 г.
авторски материал, стр. 5
Кога и защо е за предпочитане амортизацията на база производствени единици
авторски материал, стр. 11
Отразяване на вливането на едно юридическо лице с нестопанска цел в друго юридическо лице с нестопанска цел
авторски материал, стр. 17
Данъчно третиране на задълженията по ЗКПО
авторски материал, стр. 19
Пренасяне на данъчни загуби от източник в чужбина
авторски материал, стр. 25
Облагаеми и необлагаеми лихви по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал, стр. 32
Данъчен режим по ЗДДС на международна спедиция, при която превозът преминава през територията на България
авторски материал, стр. 38
Писмо № 24-00-12 от 23.06.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 41
Писмо № 24-00-13 от 27.06.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 44
Облагане на даренията по Закона за местните данъци и такси
авторски материал, стр. 48
Предоставяне на информация за изплатените доходи от спестявания, съгласно разпоредбите на ДОПК
авторски материал, стр. 52
Статут на обектите за безмитна търговия след последните промени в Закона за безмитната търговия
авторски материал, стр. 58
Капиталовият пазар в България - перспективи за развитие и предстоящи предизвикателства
авторски материал, стр. 63
Застраховката “Помощ при пътуване” същност, предимства, покрити рискове
авторски материал, стр. 88