ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2008 г., кн. 06
Очакваната промяна в Закона за счетоводството
авторски материал, стр. 5
Нови моменти в изданието на Международните стандарти за финансови отчети - 2008 г.
авторски материал, стр. 9
Годишният консолидиран доклад за дейността - съдържание и предназначение
авторски материал, стр. 16
Публична продан на активи - счетоводни и данъчни аспекти
авторски материал, стр. 21
Данъчно третиране по ЗКПО на активи, които временно не носят икономическа изгода. Практически аспекти по приложението на чл. 59 ЗКПО
авторски материал, стр. 25
Освобождаване от облагане по реда на ЗДДФЛ при продажба на недвижимо имущество
авторски материал, стр. 30
Писмо № 91-00-153 от 22.05.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 33
Нови моменти в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност след последните промени в ППЗДДС
авторски материал, стр. 36
Решение № 3635 от 27.03.2008 г. на ВАС, I отд.
съдебна практика, стр. 46
Съобщенията в данъчно-осигурителния процес
авторски материал, стр. 49
Безмитен внос на лично имущество, внасяно от лица, които преместват обичайното си местопребиваване на територията на РБългария
авторски материал, стр. 53
Практически аспекти по прилагането на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”
авторски материал, стр. 57
Новият Закон за Българската банка за развитие
авторски материал, стр. 64