ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2008 г., кн. 05
Функциониране в намален състав на съвета на директорите на акционерното дружество
авторски материал, стр. 5
Практика на Съда на Европейските общности – 5
авторски материал, стр. 13
Решение № 212 от 10.03.2008 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 17
Встъпване на търговеца в сделките, сключени от търговския пълномощник или прокуриста в нарушение на чл. 29, ал. 1 ТЗ
авторски материал, стр. 20
Решение № 186 от 5.03.2008 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 26
Решение по ВАД № 51/2007 г., постановено на 14.11.2007 г.
арбитражна практика, стр. 29
Решение по ВАД № 116/2007 г., постановено на 15.01.2008 г.
арбитражна практика, стр. 30
Процесуално право - Особеното исково производство по търговски спорове по ГПК – 2
авторски материал, стр. 32
Въпроси и отговори по обществени поръчки – 5/2008
авторски материал, стр. 44
Нелоялна конкуренция ­ увреждане доброто име на конкурента
авторски материал, стр. 48
Правна уредба на нетирането в Закона за договорите за финансово обезпечение
авторски материал, стр. 53
Ценни книжа ли са всички документи, посочени в Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа
авторски материал, стр. 60
Новата европейска директива за договорите за потребителски кредит и защитата на потребителите
авторски материал, стр. 68