ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2008 г., кн. 05
Изисквания към изготвянето на консолидираните финансови отчети за 2007 година
авторски материал, стр. 5
Организиране на счетоводната отчетност с цел осигуряване на информация за непризнатите за данъчни цели приходи и разходи, които представляват постоянни данъчни разлики
авторски материал, стр. 11
Специфични изисквания за отразяване на задълженията в отчета на бюджетните предприятия и провизирането им
авторски материал, стр. 17
Доразвиване на регламентите на ЗКПО относно данъчното третиране на преобразуването на дружества и кооперации и прехвърлянето на предприятие
авторски материал, стр. 21
Промените в облагането с окончателен данък на доходите на физическите лица, в сила през 2008 г.
авторски материал, стр. 29
Писмо № 24-00-7 от 11.04.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 34
За някои изменения в Правилника за прилагане на Закона за ДДС
авторски материал, стр. 38
Определяне на дължимия ДДС при екскурзии на наши туристи в чужбина, които представляват пътувания както в държави членки на ЕС, така и в трети страни
авторски материал, стр. 43
Писмо № 91-00-114 от 18.04.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 47
Отказ за възстановяване на недължимо платена такса за битови отпадъци
авторски материал, стр. 51
Относно съдебното обжалване на ревизионен акт по реда на чл. 156 ДОПК
авторски материал, стр. 54
Въпроси и отговори по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите
административна практика, стр. 60
Развитие на депозитния пазар в България
авторски материал, стр. 62
Европейски изисквания за подобряване регулирането на дейността на регистрираните одитори
авторски материал, стр. 88