ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2008 г., кн. 04
Обжалване на постановлението на Инспекцията по труда за обявяване съществуването на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 5
Ново законодателство - бързото производство според разпоредбите на новия ГПК
авторски материал, стр. 14
Работното време не може да надвишава 12 часа дневно
авторски материал, стр. 17
Работниците могат да бъдат пратени в друг цех при нужда
авторски материал, стр. 18
Разместване на почивни дни през 2008 година
авторски материал, стр. 19
Проявата на физическо насилие в училище е нарушение на трудовата дисциплина
авторски материал, стр. 20
Заместникът върши работата на титуляря без изрична заповед
авторски материал, стр. 23
Осигуряване на средства за социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите
авторски материал, стр. 24
Прекратяване на трудовия договор по чл. 327, т. 2 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 27
Решение № 326 от 18.03.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 29
Трябва ли стойността на представителното облекло да бъде преизчислена, поради ползване на отпуск по болест от държавния служител
авторски материал, стр. 31
В държавната администрация не се назначават търговци
авторски материал, стр. 32
Писмо № 29-И-9 от 7.03.2008 г. на МДААР
административна практика, стр. 34
Оценка на кадровия потенциал на фирмата
авторски материал, стр. 37
Допълнителното трудово възнаграждение за труд е допълнително възнаграждение с постоянен характер, по смисъла на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал, стр. 41
Заплащане на извънредния труд
авторски материал, стр. 42
Парите по клинични пътеки влизат в дохода за отпуск
авторски материал, стр. 45
Нов британски стандарт BS OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания"
авторски материал, стр. 47
Промените в Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 52
Свободно движение на хора – 8
авторски материал, стр. 62
Свободно движение на хора – 9
авторски материал, стр. 63
Измененията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
авторски материал, стр. 65
Промяна в сроковете на действие на преходните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, уреждащи възможността за по-ранно пенсиониране
авторски материал, стр. 71
Обезщетения, в случай на трудова злополука и професионална болест, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71
авторски материал, стр. 74
Писмо № 94Й-544-1от 14.03.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 76
Писмо № 94В-1832-1 от 24.03.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 77
Писмо № 04-02-120 от 24.03.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 78
Писмо № 66-20-16 от 1.04.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 79
Писмо № 94И-1778-1 от 3.04.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 80
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 9/2008
административна практика, стр. 82
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 10/2008
административна практика, стр. 82
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 12/2008
административна практика, стр. 83
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 11/2008
административна практика, стр. 83
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 13/2008
административна практика, стр. 84