ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2008 г., кн. 04
Събития след датата на баланса
авторски материал, стр. 5
Преоценъчният резерв като специфична форма на собствения капитал
авторски материал, стр. 13
Авансово данъчно облагане по ЗКПО
авторски материал, стр. 19
Данъчни облекчения за дарения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал, стр. 27
Съставяне на електронни фактури
авторски материал, стр. 29
Писмо № 24-00-5 от 28.03.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 32
За изменението на чл. 129 ДОПК и някои въпроси във връзка с възобновяването на административното производство
авторски материал, стр. 40
Подаване на декларации
авторски материал, стр. 47
Модернизираният митнически кодекс на Общността
авторски материал, стр. 53
Встъпване на застраховател в правата на застрахования и регресен иск към трети лица, причинили увреждания на застраховано имущество
авторски материал, стр. 58
Заповедното производство по новия Граждански процесуален кодекс
авторски материал, стр. 64
Измененията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
авторски материал, стр. 65
Промяна в сроковете на действие на преходните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, уреждащи възможността за по-ранно пенсиониране
авторски материал, стр. 71
Обезщетения, в случай на трудова злополука и професионална болест, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71
авторски материал, стр. 74