ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2008 г., кн. 03
Нетекущи активи, държани за продажба и инвестиционни имоти - общи черти и различия
авторски материал, стр. 5
Отчитане на инвестиционните имоти
авторски материал, стр. 9
Отчитане на разходите за ликвидация на дълготрайни материални активи
авторски материал, стр. 15
Промени в ЗКПО, засягащи данъчното третиране на някои видове разходи
авторски материал, стр. 18
Деклариране и внасяне на данъка върху доходите на чуждестранни физически лица, облагани с окончателен данък
авторски материал, стр. 23
За неосъществената промяна в чл. 50 от Закона за ДДС
авторски материал, стр. 30
Писмо № 24-00-1 от 14.01.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 34
Писмо № 24-00-4 от 10.03.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 39
Такса за битови отпадъци
авторски материал, стр. 42
По някои въпроси, свързани с процедурите за прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
авторски материал, стр. 45
Други промени в кодекса за застраховането, извършени в края на 2007 г.
авторски материал, стр. 55
Финансиране на проекти по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
авторски материал, стр. 64