ТП Издания
Книга-годишник "Счетоводство 2008 г."
Коментар по Закона за счетоводството - Понятието “предприятие” по смисъла на счетоводното законодателство - 2008 г.
авторски материал, стр. 49
Коментар по Закона за счетоводството - Изисквания към счетоводните документи - 2008 г.
авторски материал, стр. 51
Коментар по Закона за счетоводството - Изисквания към счетоводния софтуер - 2008 г.
авторски материал, стр. 60
Коментар по Закона за счетоводството - За закриването на Националния съвет по счетоводство и за състоянието, и проблемите на националната счетоводна система - 2008 .
авторски материал, стр. 62
Коментар по Закона за счетоводството - Изисквания към активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите - принципни постановки и препращане към приложимите счетоводни стандарти - 2008 г.
авторски материал, стр. 68
Коментар по Закона за счетоводството - Изисквания към инвентаризацията на активите и пасивите на предприятието - 2008 г.
авторски материал, стр. 69
Коментар по Закона за счетоводството - Определяне на приложимата счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчети - 2008 г.
авторски материал, стр. 70
Коментар по Закона за счетоводството - Международни счетоводни стандарти - 2008 г.
авторски материал, стр. 73
Коментар по Закона за счетоводството - Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - 2008 г.
авторски материал, стр. 77
Коментар по Закона за счетоводството - Консолидирани и междинни финансови отчети - 2008 г.
авторски материал, стр. 77
Коментар по Закона за счетоводството - Облекчаване на финансовата отчетност на малките предприятия - 2008 г.
авторски материал, стр. 77
Коментар по Закона за счетоводството - Доклад за дейността - 2008 г.
авторски материал, стр. 81
Коментар по Закона за счетоводството - Съставители на финансови отчети - 2008 г.
авторски материал, стр. 82
Коментар по Закона за счетоводството - Консолидирани финансови отчети - 2008 г.
авторски материал, стр. 83
Коментар по Закона за счетоводството - Независим финансов одит на финансовите отчети - 2008 г.
авторски материал, стр. 87
Коментар по Закона за счетоводството - Съставяне, изготвяне и публикуване на финансовите отчети - 2008 г.
авторски материал, стр. 89
Коментар по Закона за счетоводството - Съхраняване на счетоводната информация - 2008 г.
авторски материал, стр. 94
Коментар по Закона за счетоводството - Административнонаказателни разпоредби - 2008 г.
авторски материал, стр. 95
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Въведение - 2008 г.
авторски материал, стр. 117
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Общ преглед на Закона за независимия финансов одит - 2008 г.
авторски материал, стр. 120
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава първа “Общи разпоредби” - 2008 г.
авторски материал, стр. 123
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава втора “Цел и принципи на независимия финансов одит” - 2008 г.
авторски материал, стр. 128
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава трета “Организация, документиране и заключения на независимия финансов одит” - 2008 г.
авторски материал, стр. 132
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава четвърта “Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител” - 2008 г.
авторски материал, стр. 143
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава пета “Упражняване на професията на дипломиран експерт-счетоводител” - 2008 г.
авторски материал, стр. 144
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава шеста “Права и задължения на регистрираните одитори” - 2008 г.
авторски материал, стр. 149
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава седма “Имуществена отговорност” - 2008 г.
авторски материал, стр. 150
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава осма “Институт на дипломираните експерт-счетоводители” - 2008 г.
авторски материал, стр. 152
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Други въпроси - 2008 г.
авторски материал, стр. 153
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Очаквани насоки за промени в Закона за независимия финансов одит във връзка с изискванията на Европейския съюз - 2008 г.
авторски материал, стр. 164
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Обща характеристика на Международните счетоводни стандарти - 2008 г.
авторски материал, стр. 172
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изисквания за изготвяне и представяне на финансови отчети - МСС 1 - Представяне на финансови отчети - 2008 г.
авторски материал, стр. 202
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изисквания за изготвяне и представяне на финансови отчети - МСС 7 - Отчети за паричните потоци - 2008 г.
авторски материал, стр. 214
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изисквания за изготвяне и представяне на финансови отчети - МСС 34 - Междинно финансово отчитане - 2008 г.
авторски материал, стр. 223
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изисквания за изготвяне и представяне на финансови отчети - МСС 14 - Отчитане по сегменти - 2008 г.
авторски материал, стр. 226
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изисквания за изготвяне и представяне на финансови отчети - МСС 29 - Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики - 2008 г.
авторски материал, стр. 231
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изисквания за изготвяне и представяне на финансови отчети - МСС 10 - Събития след датата на баланса - 2008 г.
авторски материал, стр. 234
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Промени в Счетоводната политика - МСС 8 - Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки - 2008 г.
авторски материал, стр. 236
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Промени в Счетоводната политика - МСФО 1 - Прилагане за първи път на Мeждународните стандарти за финансови отчети - 2008 г.
авторски материал, стр. 242
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Консолидирани финансови отчети и инвестиции - МСФО 3 - Бизнес комбинации - 2008 г.
авторски материал, стр. 251
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Консолидирани финансови отчети и инвестиции - МСС 27 - Консолидирани и индивидуални финансови отчети - 2008 г.
авторски материал, стр. 261
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Консолидирани финансови отчети и инвестиции - МСС 21 - Ефекти от промените в обменните курсове - 2008 г.
авторски материал, стр. 268
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Консолидирани финансови отчети и инвестиции - МСС 28 - Инвестиции в асоциирани предприятия - 2008 г.
авторски материал, стр. 275
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Консолидирани финансови отчети и инвестиции - МСС 31 - Дялове в съвместни предприятия - 2008 г.
авторски материал, стр. 282
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Консолидирани финансови отчети и инвестиции - МСС 24 - Оповестяване на свързани лица - 2008 г.
авторски материал, стр. 288
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нетекущи активи - МСС 16 - Имоти, машини и съоръжения - 2008 г.
авторски материал, стр. 291
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нетекущи активи - МСС 38 - Нематериални активи - 2008 г.
авторски материал, стр. 301
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нетекущи активи - МСС 40 - Инвестиционни имоти - 2008 г.
авторски материал, стр. 308
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нетекущи активи - МСС 17 - Лизинг - 2008 г.
авторски материал, стр. 314
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нетекущи активи - МСС 36 - Обезценка на активи - 2008 г.
авторски материал, стр. 325
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нетекущи активи - МСФО 6 - Проучване и оценка на минерални ресурси - 2008 г.
авторски материал, стр. 333
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Текущи активи и преустановени дейности - МСС 2 - Материални запаси – 2008 г.
авторски материал, стр. 339
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Текущи активи и преустановени дейности - МСФО 5 - Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности – 2008 г.
авторски материал, стр. 346
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Биологични активи - МСС 41 – Земеделие - 2008 г.
авторски материал, стр. 353
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Приходи и разходи – МСС 18 - Приходи – 2008 г.
авторски материал, стр. 358
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Приходи и разходи - МСС 11 - Договори за строителство – 2008 г.
авторски материал, стр. 362
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Приходи и разходи - МСС 20 - Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ – 2008 г.
авторски материал, стр. 365
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Приходи и разходи - МСС 23 - Разходи по заеми – 2008 г.
авторски материал, стр. 369
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Пасиви и данъци върху дохода - МСС 37 - Провизии, условни пасиви и условни активи – 2008 г.
авторски материал, стр. 375
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Пасиви и данъци върху дохода - МСС 19 - Доходи на наети лица – 2008 г.
авторски материал, стр. 385
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Пасиви и данъци върху дохода - МСС 12 - Данъци върху дохода – 2008 г.
авторски материал, стр. 391
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Финансови инструменти - МСС 32 - Финансови инструменти: представяне – 2008 г.
авторски материал, стр. 398
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Финансови инструменти - МСС 39 - Финансови инструменти: признаване и оценяване – 2008 г.
авторски материал, стр. 409
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Финансови инструменти - МСФО 7 - Финансови инструменти: оповестяване – 2008 г.
авторски материал, стр. 440
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Финансови инструменти - МСС 33 - Доходи на акция – 2008 г.
авторски материал, стр. 451
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Нова редакция на съществуващи счетоводни стандарти - Новият СС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия – 2008 г.
авторски материал, стр. 451
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Финансови инструменти - МСФО 2 - Плащане на базата на акции – 2008 г.
авторски материал, стр. 457
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Нова редакция на съществуващи счетоводни стандарти - Новият СС 1 ­ Представяне на финансови отчети – 2008 г.
авторски материал, стр. 468
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Нова редакция на съществуващи счетоводни стандарти - Новият СС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия – 2008 г.
авторски материал, стр. 496
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отменени счетоводни стандарти – 2008 г.
авторски материал, стр. 505
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в Общите разпоредби - 2008 г.
авторски материал, стр. 506
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 2 ­ Отчитане на стоково-материалните запаси - 2008 г.
авторски материал, стр. 506
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 4 ­ Отчитане на амортизациите - 2008 г.
авторски материал, стр. 507
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 7 ­ Отчети за паричните потоци - 2008 г.
авторски материал, стр. 508
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 8 ­ Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната полит
авторски материал, стр. 508
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 9 ­ Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност - 2008 г.
авторски материал, стр. 509
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 10 ­ Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет - 2008 г.
авторски материал, стр. 509
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 12 ­ Данъци от печалбата - 2008 г.
авторски материал, стр. 510
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 11 ­ Договори за строителство - 2008 г.
авторски материал, стр. 510
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 13 ­ Отчитане при ликвидация и несъстоятелност - 2008 г.
авторски материал, стр. 511
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 16 ­ Дълготрайни материални активи - 2008 г.
авторски материал, стр. 513
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 17 ­ Лизинг - 2008 г.
авторски материал, стр. 516
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 18 ­ Приходи - 2008 г.
авторски материал, стр. 516
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 20 ­ Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ - 2008 г.
авторски материал, стр. 517
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 22 ­ Отчитане на бизнескомбинации - 2008 г.
авторски материал, стр. 518
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 24 ­ Оповестяване на свързани лица - 2008 г.
авторски материал, стр. 520
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 31 ­ Отчитане на дялове в смесени предприятия - 2008 г.
авторски материал, стр. 520
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 32 ­ Финансови инструменти - 2008 г.
авторски материал, стр. 522
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 34 ­ Междинно счетоводно отчитане - 2008 г.
авторски материал, стр. 522
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 36 ­ Обезценка на активи - 2008 г.
авторски материал, стр. 523
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 37 ­ Провизии, условни задължения и условни активи - 2008 г.
авторски материал, стр. 523
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 38 ­ Нематериални активи - 2008 г.
авторски материал, стр. 524
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 40 ­ Отчитане на инвестиционни имоти - 2008 г.
авторски материал, стр. 525
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 41 ­ Селско стопанство - 2008 г.
авторски материал, стр. 526
Организация на счетоводството в предприятието - Организация на счетоводството при текущото отчитане - Счетоводни документи и документиране на стопанските операции – 2008 г.
авторски материал, стр. 529
Организация на счетоводството в предприятието - Организация на счетоводството при текущото отчитане - Отразяване на информацията за стопанските операции по счетоводни сметки – 2008 г.
авторски материал, стр. 539
Организация на счетоводството в предприятието - Организация на счетоводството при периодичното отчитане - Инвентаризиране на активите и пасивите на предприятието – 2008 г.
авторски материал, стр. 567
Организация на счетоводството в предприятието - Организация на счетоводството при периодичното отчитане - Оценяване на активите и пасивите на предприятието във връзка с представянето им в периодичните финансови отчети – 2008 г.
авторски материал, стр. 576
Организация на счетоводството в предприятието - Организация на счетоводството при периодичното отчитане - Отразяване на събития след датата, към която е изготвен годишният финансов отчет – 2008 г.
авторски материал, стр. 590
Организация на счетоводството в предприятието - Организация на счетоводството при периодичното отчитане - Представяне на статиите в счетоводния баланс – 2008 г.
авторски материал, стр. 595
Организация на счетоводството в предприятието - Организация на счетоводството при периодичното отчитане - Представяне на статиите в отчета за приходите и разходите (отчета за доходите) – 2008 г.
авторски материал, стр. 602
Организация на счетоводството в предприятието - Организация на счетоводството при периодичното отчитане - Годишен доклад за дейността на предприятието – 2008 г.
авторски материал, стр. 607
Организация на счетоводството в предприятието - Организация на счетоводството при периодичното отчитане - Консолидирани финансови отчети – 2008 г.
авторски материал, стр. 611
Организация на счетоводството в предприятието - Организация на счетоводството при периодичното отчитане - Одит на финансовите отчети – 2008 г.
авторски материал, стр. 622