ТП Издания
Книга-годишник "Трудови отношения - 2008 г."
Решение № 237 от 28.02.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 288
Решение № 152 от 07.02.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 290
Решение № 39 от 2.02.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 293
Решение № 1046 от 16.07.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 295
Решение № 1032 от 9.07.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 298
Решение № 248 от 7.03.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 300
Решение № 25 от 5.02.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 303
Решение № 42 от 26.01.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 305
Решение № 208 от 9.03.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 308
Решение № 197 от 26.02.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 311
Решение № 80 от 19.02.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 314
Решение № 211 от 15.02.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 318
Решение № 234 от 28.02.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 320
Решение № 1045 от 12.07.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 322
Решение № 688 от 11.05.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 324
Решение № 154 от 7.02.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 326
Решение № 146 от 7.02.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 328
Решение № 640 от 16.05.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 331
Решение № 6 от 17.01.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 334
Решение № 267 от 2.03.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 336
Решение № 810 от 25.06.2007 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 338
Решение № 88 от 27.05.2007 г. на ВКС, 5-членен състав, Гражданска колегия
съдебна практика, стр. 341
Писмо № 29/2 от 17.05.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 351
Писмо № 56/13 от 08.03.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 354
Писмо № 94АА/47 от 20.02.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 358
Писмо № 12/1138 от 09.08.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 360
Писмо № 94АА/139 от 12.11.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 362
Писмо № 26/406 от 13.11.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 365
Писмо № 94ТТ/17 от 26.02.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 369
Писмо № 94ДД/82 от 19.03.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 374
Коментар по трудови отношения - Нови моменти в уредбата на представителните синдикални и работодателски организации – 2008 г.
авторски материал, стр. 376
Коментар по трудови отношения - Обсъждане на проекти за колективен трудов договор в предприятието от общото събрание на работниците и служителите - 2008 г.
авторски материал, стр. 382
Коментар по трудови отношения - Разпростиране действието на отраслов и браншов колективен трудов договор от министъра на труда и социалната политика - 2008 г.
авторски материал, стр. 386
Коментар по трудови отношения - Времетраене на колективния трудов договор и неговото продължаване - 2008 г.
авторски материал, стр. 389
Коментар по трудови отношения - Срочни трудови договори за временни, сезонни и краткотрайни работи - 2008 г.
авторски материал, стр. 395
Коментар по трудови отношения - Срочни трудови договори за определено време с новопостъпващи работници и служители в предприятия, обявени в несъстоятелност или в ликвидация - 2008 г.
авторски материал, стр. 399
Коментар по трудови отношения - Превръщане на срочния трудов договор в безсрочен - 2008 г.
авторски материал, стр. 403
Коментар по трудови отношения - Превръщането на трудовия договор с уговорка за изпитване в окончателен трудов договор - 2008 г.
авторски материал, стр. 406
Коментар по трудови отношения - Възникване на трудово правоотношение от избор - 2008 г.
авторски материал, стр. 409
Коментар по трудови отношения - Провеждане на конкурса - 2008 г.
авторски материал, стр. 413
Коментар по трудови отношения - Основно и допълнително трудово правоотношение - 2008 г.
авторски материал, стр. 416
Коментар по трудови отношения - Споразумение за допълване съдържанието на трудовото правоотношение, възникнало от конкурс - 2008 г.
авторски материал, стр. 421
Коментар по трудови отношения - Вътрешно съвместителство - 2008 г.
авторски материал, стр. 424
Коментар по трудови отношения - Брутна работна заплата - 2008 г.
авторски материал, стр. 427
Коментар по трудови отношения - Основна работна заплата - 2008 г.
авторски материал, стр. 431
Коментар по трудови отношения - Установяване на допълнителни трудови възнаграждения - 2008 г.
авторски материал, стр. 435
Коментар по трудови отношения - Допълнително трудово възнаграждение за извънреден труд - 2008 г.
авторски материал, стр. 439
Коментар по трудови отношения - Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит - 2008 г.
авторски материал, стр. 442
Коментар по трудови отношения - Вътрешни правила за работната заплата - 2008 г.
авторски материал, стр. 447
Коментар по трудови отношения - Финансиране и разпределение на средствата за социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите в предприятието - 2008 г.
авторски материал, стр. 451
Коментар по трудови отношения - Задоволяване на социално-битовите и културни потребности на работниците и служителите в предприятието - 2008 г.
авторски материал, стр. 454
Коментар по трудови отношения - Работно и униформено облекло - 2008 г.
авторски материал, стр. 457
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на договорите за придобиване и повишаване на професионалната квалификация - 2008 г.
авторски материал, стр. 464
Коментар по трудови отношения - Отговорност за неизпълнение на договорите за придобиване и повишаване на професионалната квалификация - 2008 г.
авторски материал, стр. 467
Коментар по трудови отношения - Приемане на работа на лица, ненавършили 16 години - 2008 г.
авторски материал, стр. 469
Коментар по трудови отношения - Приемане на работа на лица, ненавършили 18 години - 2008 г.
авторски материал, стр. 472
Коментар по трудови отношения - Защита на бременни и кърмачки - 2008 г.
авторски материал, стр. 478
Коментар по трудови отношения - Трудоустрояване на бременни жени и кърмачки - 2008 г.
авторски материал, стр. 478
Коментар по трудови отношения - Основание за трудоустрояване на работници и служители - 2008 г.
авторски материал, стр. 481
Коментар по трудови отношения - Работни места за трудоустрояване - 2008 г.
авторски материал, стр. 484
Коментар по трудови отношения - Ред за трудоустрояване на работници и служители - 2008 г.
авторски материал, стр. 487
Коментар по трудови отношения - Платен годишен отпуск на работници и служители със загубена работоспособност - 2008 г.
авторски материал, стр. 492
Коментар по трудови отношения - Едностранно предоставяне от работодателя на платения годишен отпуск - 2008 г.
авторски материал, стр. 495
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудов договор, сключен за длъжност, определена за бременна или трудоустроен - 2008 г.
авторски материал, стр. 499
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор поради болест на работника или служителя - 2008 г.
авторски материал, стр. 500
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие срещу уговорено обезщетение - 2008 г.
авторски материал, стр. 505
Коментар по трудови отношения - Уволнение с предизвестие поради липса на необходимото образование или професионална квалификация - 2008 г.
авторски материал, стр. 509
Коментар по трудови отношения - Уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ на работници и служители, които работят при условията на I и II категория труд - 2008 г.
авторски материал, стр. 513
Коментар по трудови отношения - Уволнение без предизвестие при задържане на работника или служителя за изпълнение на присъда - 2008 г.
авторски материал, стр. 521
Коментар по трудови отношения - Уволнение на служител от държавната администрация при несъвместимост на изпълняваната от него длъжност по чл. 330, ал. 2, т. 7 и 8 КТ - 2008 г.
авторски материал, стр. 524
Коментар по трудови отношения - Забрана за уволнение на бременни работнички и служителки - 2008 г.
авторски материал, стр. 527
Коментар по трудови отношения - Забрана за уволнение на работничка и служителка, която ползва отпуск за бременност и раждане - 2008 г.
авторски материал, стр. 531
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор за допълнителен труд - 2008 г.
авторски материал, стр. 533
Коментар по трудови отношения - Незаконно уволнение - 2008 г.
авторски материал, стр. 536
Коментар по трудови отношения - Отмяна на заповедта за уволнение от работодателя - 2008 г.
авторски материал, стр. 539
Коментар по трудови отношения - Искове за защита срещу незаконно уволнение по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ - 2008 г.
авторски материал, стр. 541
Коментар по трудови отношения - Задължително предписание от инспекцията по труда за отстраняване на нарушения на трудовото законодателство - 2008 г.
авторски материал, стр. 547
Коментар по трудови отношения - Задължително предписание на инспекцията по труда за спиране на дейността на предприятието - 2008 г.
авторски материал, стр. 550
Коментар по трудови отношения - Разглеждането на трудовите спорове по новия Граждански процесуален кодекс - 2008 г.
авторски материал, стр. 552
Коментар по трудови отношения - Преходни разпоредби на новия Граждански процесуален кодекс за разглеждане на трудовите спорове - 2008 г.
авторски материал, стр. 555
Коментар по трудови отношения - Административнонаказателна отговорност за нарушаване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд - 2008 г.
авторски материал, стр. 560
Коментар по трудови отношения - Административнонаказателна отговорност за нарушения на трудовото законодателство по чл. 414 КТ - 2008 г.
авторски материал, стр. 563
Коментар по трудови отношения - Установяване на нарушенията и издаване на наказателните постановления за нарушения на трудовото законодателство - 2008 г.
авторски материал, стр. 566
Коментар по трудови отношения - Ред за обжалване на наказателните постановления за налагане на глоби за нарушения на трудовото законодателство - 2008 г.
авторски материал, стр. 568
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Изменения и допълнения на ЗЗБУТ през 2007 г. - 2008 г.
авторски материал, стр. 619
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Лични предпазни средства по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - 2008 г.
авторски материал, стр. 624
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно или временно трудово правоотношение - 2008 г.
авторски материал, стр. 627
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Предприятие, осигуряващо временна заетост и неговите задължения - 2008 г.
авторски материал, стр. 630
Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Информиране на работниците и служителите от работодателя за откриване на производство по несъстоятелност - 2008 г.
авторски материал, стр. 660
Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Привеждане в известност на вземанията на работниците и служителите за трудово възнаграждение и обезщетения по КТ - 2008 г.
авторски материал, стр. 662
Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Отпускане на гарантираните вземания на работниците и служителите - 2008 г.
авторски материал, стр. 665
Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Разпореждане за отпускане или отказване на гарантираните вземания на работниците и служителите - 2008 г.
авторски материал, стр. 667
Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Обжалване на разпореждането за отпускане или отказване на гарантирани вземания на работниците и служителите - 2008 г.
авторски материал, стр. 670
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Лица, които активно търсят работа, и техните права - 2008 г.
авторски материал, стр. 755
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Безработният по Закона за насърчаване на заетостта - 2008 г.
авторски материал, стр. 759
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - “Подходяща работа” и “дейности от обществен интерес” по Закона за насърчаване на заетостта - 2008 г.
авторски материал, стр. 761
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Мотивационно обучение - 2008 г.
авторски материал, стр. 763
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Национална програма “В подкрепа на майчинството” - 2008 г.
авторски материал, стр. 764
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Ратификацията на Конвенция № 181 на МОТ и прилагането й в България - 2008 г.
авторски материал, стр. 768
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Представителство на работниците и служителите в колективните трудови спорове - 2008 г.
авторски материал, стр. 782
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Същност и водене на непосредствените преговори - 2008 г.
авторски материал, стр. 786
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Съдействие за уреждане на колективните трудови спорове от НИПА - 2008 г.
авторски материал, стр. 789
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Законосъобразно стачно поведение - 2008 г.
авторски материал, стр. 792
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Забрана на стачкуващите работници и служители да предприемат действия, които пречат на нормалното протичане на дейности, извън трудовите им задължения - 2008 г.
авторски материал, стр. 797