ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2008 г., кн. 01
За понятието "трудово право на Европейския съюз"
авторски материал, стр. 5
Права на председателя на Общинския съвет
авторски материал, стр. 13
Определяне размера на обезщетението за отглеждане на малко дете при завръщане на работа преди края на срока на отпуска по чл. 164 КТ
авторски материал, стр. 15
Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие
авторски материал, стр. 17
Новата Наредба № 2 за длъжностните характеристики на държавните служители е задължителна за цялата администрация
авторски материал, стр. 19
По още някои въпроси на Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители
авторски материал, стр. 25
Писмо № 29-И-32 от 11.12.2007 г. на МДААР
административна практика, стр. 27
Писмо № 29-И-36 от 14.12.2007 г. на МДААР
административна практика, стр. 29
Писмо № 19-00-601 от 14.12.2007 г. на МДААР
административна практика, стр. 30
Промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал, стр. 31
Как се заплаща работата на официален празник и извънредният труд
авторски материал, стр. 33
Информиране и консултиране на работещите по въпросите на здравословните и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 36
Свободно движение на хора - Общностна политика спрямо съседните на Европейския съюз страни
авторски материал, стр. 41
Социалното осигуряване през 2008 година
авторски материал, стр. 45
Социалното осигуряване през 2008 година
авторски материал, стр. 45
Възможност за внасяне на осигурителни вноски, с оглед придобиване право на пенсия, имат лицата, навършили общата възраст за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО
авторски материал, стр. 49
Възможност за внасяне на осигурителни вноски, с оглед придобиване право на пенсия, имат лицата, навършили общата възраст за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО
авторски материал, стр. 49
Отпускане и изплащане на наследствени пенсии, съгласно правилата за координация на схемите за социална сигурност - Регламент № 1408/71 - роля и значение
авторски материал, стр. 51
Отпускане и изплащане на наследствени пенсии, съгласно правилата за координация на схемите за социална сигурност - Регламент № 1408/71 - роля и значение
авторски материал, стр. 51
Писмо № 94В-1774-1 от 11.12.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 57
Писмо № 94Я-188-1 от 11.12.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Определяне на здравноосигурителните вноски на работниците и служителите през 2008 година
авторски материал, стр. 60
Определяне на здравноосигурителните вноски на работниците и служителите през 2008 година
авторски материал, стр. 60
От 1 януари 2008 г. се прилага нов размер на потребителската такса
авторски материал, стр. 65
От 1 януари 2008 г. се прилага нов размер на потребителската такса
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 1/2008
административна практика, стр. 67
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 2/2008
административна практика, стр. 68
От 1 януари 2008 Г. влизат в сила промени в Националната класификация на професиите и длъжностите
авторски материал, стр. 88