ТП Издания
Книга-годишник "Новото данъчно законодателство през 2008 г."
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Общ преглед на промените, извършени със Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ДВ, бр. 110 от 21.12.2007 г.) – 2008 г.
авторски материал, стр. 147
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Източници на печалби и доходи – 2008 г.
авторски материал, стр. 154
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Определяне на корпоративния данък – 2008 г.
авторски материал, стр. 154
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени, касаещи данъчните амортизации и данъчния амортизационен план – 2008 г.
авторски материал, стр. 169
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране на счетоводните грешки и промяна в счетоводната политика – 2008 г.
авторски материал, стр. 179
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Авансови вноски – 2008 г.
авторски материал, стр. 181
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Деклариране и внасяне на корпоративния данък – 2008 г.
авторски материал, стр. 184
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране при разпределение на дивиденти от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал – 2008 г.
авторски материал, стр. 185
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени в режима за преобразуване на дружества и кооперации – 2008 г.
авторски материал, стр. 191
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени в режимите за намаляване и преотстъпване на корпоративен данък – 2008 г.
авторски материал, стр. 198
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени, касаещи облагането с данък, удържан при източника – 2008 г.
авторски материал, стр. 206
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Изменения в данъчните регламенти на данъкa върху разходите – 2008 г.
авторски материал, стр. 206
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени в административнонаказателните разпоредби на ЗКПО – 2008 г.
авторски материал, стр. 208
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Данъчни ставки през 2008 година – 2008 г.
авторски материал, стр. 287
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Необлагаеми доходи – 2008 г.
авторски материал, стр. 292
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Данъчни облекчения – 2008 г.
авторски материал, стр. 293
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Годишни данъчни основи - 2008 г.
авторски материал, стр. 299
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Окончателни данъци – 2008 г.
авторски материал, стр. 307
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Облагане на доходите от патентна дейност – 2008 г.
авторски материал, стр. 310
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Авансово удържане на данъка – 2008 г.
авторски материал, стр. 312
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ – 2008 г.
авторски материал, стр. 316
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Срокове и място за внасяне на данъка – 2008 г.
авторски материал, стр. 317
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Задължение за предоставяне на информация от платеца на дохода – 2008 г.
авторски материал, стр. 317
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Преходни и заключителни разпоредби – 2008 г.
авторски материал, стр. 318
Писмо № 24-31-239 от 17.07.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 321
Писмо № 91-00-358 от 14.12.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 323
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Нови моменти в ЗДДС, приети със ЗИДЗДДС (ДВ, бр. 108 от 19.12.2007 г.) - 2008 г.
авторски материал, стр. 496
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Нови положения в ЗДДС, приети със зидзддс (ДВ, бр. 113 от 28.12.2007 г.) – 2008 г.
авторски материал, стр. 525
Писмо № 24-00-39 от 17.08.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 543
Писмо № 04-05-4 от 17.08.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 546
Писмо № 91-00-502 от 27.08.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 549
Писмо № 93-08-218 от 03.09.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 558
Писмо № 24-34-550 от 27.09.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 600
Писмо № 91-00-278 от 21.09.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 611
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове – 2008 г.
авторски материал, стр. 693
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси – 2008 г.
авторски материал, стр. 790