ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 12
Реституционни права на кооперациите и кооперативните съюзи според § 26 и 27 от ПЗР на ЗК
авторски материал, стр. 5
Преглед на практиката относно договора за издръжка и гледане
авторски материал, стр. 10
Защита на правото за вещно ползване
авторски материал, стр. 17
Решение № 365 от 30.05.2006 г., на ВКС, 4а г.о.
съдебна практика, стр. 18
Срок по чл. 115, ал. 2 от Закона за собствеността (ЗС) за отбелязване на влезли в законна сила решения на съда по вписани искови молби по чл. 114 ЗС
авторски материал, стр. 21
Срок по § 1 от Заключителни разпоредби към Закона за допълнение на ЗС
авторски материал, стр. 22
Изграждане на обекти на общинската техническа инфраструктура
авторски материал, стр. 24
Решение № 359 от 23.03.2007 г., на ВКС, 4Б г.о.
съдебна практика, стр. 29
Включва ли се придобитият по давност през време на брака недвижим имот в обема на съпружеската имуществена общност?
авторски материал, стр. 33
И виновният за развода родител може да получи децата
авторски материал, стр. 42
Непълно осиновяване
авторски материал, стр. 45
Решение № 40 от 13.02.2006 г., на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 46
Как се прави договор за продажба на наследство
авторски материал, стр. 50
Правната уредба по въпроса за “паркоместата”
авторски материал, стр. 53
Проблеми, свързани с времетраенето на неимуществените права на артистите изпълнители
авторски материал, стр. 62
Производство за определяне на общоизвестната марка
авторски материал, стр. 67
За Комитологията ­ накратко
авторски материал, стр. 73