ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2007 г., кн. 11
Промените в Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, в сила от 01.01.2008 г.
авторски материал, стр. 5
Ново законодателство - Промените в СС 22 ­ Отчитане на бизнескомбинации
авторски материал, стр. 16
Финансови предизвикателства - Измерване пулса на капиталовите пазари
авторски материал, стр. 22
Корекции на счетоводни грешки, допуснати през минали отчетни периоди
авторски материал, стр. 26
Данъчно облагане на бюджетните предприятия за 2007 година
авторски материал, стр. 35
Безвъзмездно предоставяне на личното имущество на физическите лица за дейността на търговци ­ свързани лица
авторски материал, стр. 40
Правна регламентация на лихвите и неустойките, съгласно ЗДДС
авторски материал, стр. 46
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 2/2007
авторски материал, стр. 52
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 1/2007
авторски материал, стр. 52
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 4/2007
авторски материал, стр. 54
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 3/2007
авторски материал, стр. 54
Обжалване на ревизионен акт по съдебен ред
авторски материал, стр. 56
Определяне и изплащане на обезщетения за вреди от Гаранционния фонд
авторски материал, стр. 65
Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет за 2007 година - Глава 1 - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
авторски материал, стр. 88
Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет за 2007 година - Глава 2 - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи МеждународниТЕ счетоводни стандарти
авторски материал, стр. 88
Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет за 2007 година - Глава 5 - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, които водят специфични счетоводни регистри
авторски материал, стр. 88
Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет за 2007 година - Глава 4 - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията - юридически лица с нестопанска цел
авторски материал, стр. 88
Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет за 2007 година - Глава 3 - Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 88