ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 10
Предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност на дружество в ликвидация - 1
авторски материал, стр. 5
Решение № 606 от 22.06.2007 г. на ВКС –ТК
съдебна практика, стр. 10
Решение № 627 от 29.06.2007 г. на ВКС –ТК
съдебна практика, стр. 13
Менителнични ефекти с международен елемент
авторски материал, стр. 16
Практика на Съда на европейските общности - 1
авторски материал, стр. 25
Решение № 587 от 21.06.2007 г. на ВКС -ТК
съдебна практика, стр. 30
Решение № 604 от 21.06.2007 г. на ВКС -ТК
съдебна практика, стр. 32
Решение по ВАД № 117/2005 г., постановено на 03.02.2006 г.
арбитражна практика, стр. 34
Правомощия на частния съдебен изпълнител по чл. 18 от Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ)
авторски материал, стр. 37
Случаи на обжалване на обществени поръчки, свързани с предоставяне на обществени услуги – 2
авторски материал, стр. 47
Модернизацията на европейския антитръстов контрол
авторски материал, стр. 52
Правно положение на инвестиционните посредници по новия Закон за пазарите на финансови инструменти
авторски материал, стр. 62
Общата политика по рибарство на ЕС
авторски материал, стр. 72
Искови съдебни производства по Административнопроцесуалния кодекс
авторски материал, стр. 88