ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 10
Сервитути при изграждането на електронни съобщителни мрежи и съоръжения
авторски материал, стр. 5
Право на строеж върху парцел срещу апартаменти
авторски материал, стр. 15
Решение № 606 от 20.06.2006 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 18
Срокове по чл. 79 от Закона за собствеността (ЗС) за придобиване на правото на собственост по давност чрез непрекъснато владение
авторски материал, стр. 20
Решение № 856 от 27.07.2007 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 24
Промените в правния режим на земеделските земи, които не са заявени за възстановяване по реда на ЗСПЗЗ
авторски материал, стр. 26
Възстановяване правото на собственост върху горите
авторски материал, стр. 30
Доброволна делба на имоти в етажна собственост
авторски материал, стр. 32
Смърт по време на развод
авторски материал, стр. 39
Наследяване по закон
авторски материал, стр. 41
Ползване на неподелен съсобствен имот
авторски материал, стр. 42
Решение № 546 от 6.10.2006 г. на ВКС , I г.о.
съдебна практика, стр. 43
Решение № 249 от 9.06.2006 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 46
Прекратяване на ЖСК
авторски материал, стр. 50
Правомощия на общината в производството по премахване на незаконните строежи или части от тях
авторски материал, стр. 57
Преработката като обект на авторско право
авторски материал, стр. 64
Дизайн на общността – 1
авторски материал, стр. 73
Отклонения във връзка с иска
авторски материал, стр. 88