ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 09
Промени в правилата за насърчаване на инвестициите
авторски материал, стр. 5
Практика на съда на европейските общности
авторски материал, стр. 13
Решение № 565 от 14.06.2007 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 16
Решение № 525 от 30.05.2007 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 18
Обезпечаване, залог и продажба на менителничния ефект
авторски материал, стр. 21
Мълчанието, равнозначно на приемане по чл. 292 ТЗ
авторски материал, стр. 27
Решение № 586 от 21.06.2007 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 33
Решение по ВАД № 111/2005 г., постановено на 09.03.2006 г.
арбитражна практика, стр. 36
Решение по ВАД № 23/2005 г., постановено на 26.01.2006 г.
арбитражна практика, стр. 39
Производство за обезщетяване на вреди, причинени от Европейската общност
авторски материал, стр. 42
Случаи на обжалване на обществени поръчки, свързани с предоставяне на обществени услуги – 1
авторски материал, стр. 51
Понятието за “пазар” в конкурентното право
авторски материал, стр. 58
Нови изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
авторски материал, стр. 66
Възстановявания при износа на земеделски продукти след присъединяването на България към ЕС
авторски материал, стр. 72
Новата уредба на нелоялните търговски практики в Закона за защита на потребителите
авторски материал, стр. 78
Синтез на Европейското законодателство
авторски материал, стр. 84