ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 09
За някои вещноправни последици, произтичащи от развитието на наемните правоотношения
авторски материал, стр. 5
Ползвателят не може да се позове на придобивната давност
авторски материал, стр. 11
Как се търси обезщетение от недобросъвестен наемател
авторски материал, стр. 12
Срокове по чл. 78 от закона за собствеността (зс) за придобиване на движима вещ чрез добросъвестно владение
авторски материал, стр. 16
Решение № 519 от 6.12.2006 г., I г.о. на ВКС
съдебна практика, стр. 18
Осъществяване на контрол по изпълнението на сключените договори за концесия
авторски материал, стр. 21
За някои случаи на временно отчуждаване на частни имоти
авторски материал, стр. 28
Решение № 1214 от 12.10.2006 г., IVб г.о. на ВКС
съдебна практика, стр. 35
Граници на приложното поле на чл. 33 ЗС
авторски материал, стр. 38
Продажба на имот при отсъствие на съсобственик
авторски материал, стр. 46
Разпореждане с жилищен имот и семейно жилище
авторски материал, стр. 47
Решение № 222 от 5.04.2006 г., I г.о. на ВКС
съдебна практика, стр. 49
Необходимост от създаване на регистър на завещанията
авторски материал, стр. 52
Разделяне на общ УПИ на няколко отделни имота
авторски материал, стр. 55
Решение № 487 от 22.06.2007 г., IV г.о. на ВКС
съдебна практика, стр. 60
Същност на разгласяването на авторски произведения и последиците от него
авторски материал, стр. 65
Марката и дизайнът на общността и способите за защита при нарушаването им – 2
авторски материал, стр. 72
Съд на европейските общности (СЕО)
авторски материал, стр. 77