ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 08
Новият Закон за електронните съобщения
авторски материал, стр. 5
Решение № 143 от 5.03.2007 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 13
Решение по МАД № 28 от 2005 г., постановено на 10.01.2006 г.
арбитражна практика, стр. 17
Скритата потребителска защита на Търговския закон
авторски материал, стр. 20
Менителничното пълномощие
авторски материал, стр. 27
Решение № 169 от 27.03.2007 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 33
Решение № 557 от 26.06.2007 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 35
Предявяване за плащане на менителничния ефект
авторски материал, стр. 38
Решение по ВАД № 9/2005 г., постановено на 02.03.2006 г.
арбитражна практика, стр. 42
Решение по ВАД № 55/2005 г., постановено на 17.03.2006 г.
арбитражна практика, стр. 43
Нарушения на възложителите при определянето на изпълнител на обществена поръчка
авторски материал, стр. 45
Нелоялна конкуренция Използване на чужда фирма, марка или отличителен знак
авторски материал, стр. 52
Правен режим на финансовите услуги, предоставяни от разстояние
авторски материал, стр. 57
Реформата на ОСП в лозаро-винарския сектор ще помогне на Европа да си възвърне загубените пазарни дялове
авторски материал, стр. 69
Официалният вестник на Европейския съюз
авторски материал, стр. 77