ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 08
Сумирано изчисляване на работното време
авторски материал, стр. 5
Осигуряване на междудневна почивка при работа през времето на разположение
авторски материал, стр. 8
Удължен платен годишен отпуск за трудоустроени
авторски материал, стр. 12
Обезщетението при прекратяване на трудов договор се облага
авторски материал, стр. 13
В какви срокове се обжалва уволнение
авторски материал, стр. 14
Държавният служител може да работи при непълно работно време
авторски материал, стр. 16
Въпроси и отговори по Закона за държавния служител - 1/2007
авторски материал, стр. 17
Въпроси и отговори по Закона за държавния служител - 2/2007
авторски материал, стр. 18
Писмо № 29-Б-8 от 11.07.2007 г. на МДААР
административна практика, стр. 19
Писмо № 04-09-58 от 25.07.2007 г. на МДААР
административна практика, стр. 21
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ­ Старт, който има за цел да оправдае обществените очаквания
авторски материал, стр. 22
Нов фокус върху индивидуалните заплати на служителите в администрацията
авторски материал, стр. 29
По някои въпроси на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
авторски материал, стр. 34
Указание № ПК 25/1 от 23.07.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 39
Европейска кампания “Инициатива за здравословно и безопасно работно място”
авторски материал, стр. 43
Осигуряване на трудова заетост на освободените от армията военнослужещи
авторски материал, стр. 52
Евроинтеграция - свободно движение на хора - 21/2007
авторски материал, стр. 55
Евроинтеграция - свободно движение на хора - 22/2007
авторски материал, стр. 58
Осигуряване на лицата, работещи по договори за управление и контрол
авторски материал, стр. 61
Осигуряване на лицата, работещи по договори за управление и контрол
авторски материал, стр. 61
България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране социалната сигурност на работниците-мигранти. Регламент № 1408/71 ­ роля и значение. - 3
авторски материал, стр. 67
България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране социалната сигурност на работниците-мигранти. Регламент № 1408/71 ­ роля и значение. - 3
авторски материал, стр. 67
Отпускане на пенсии за инвалидност в Европейската общност
авторски материал, стр. 70
Отпускане на пенсии за инвалидност в Европейската общност
авторски материал, стр. 70
Писмо № 03-08-26 от 4.07.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 75
Писмо № 04-02-283 от 4.07.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 76
Писмо № 92-477-1 от 12.07.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 78
Писмо № 66-28-23 от 17.07.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 79
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 19/2007
административна практика, стр. 83
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 20/2007
административна практика, стр. 83