ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 07
Кооперация и етажна собственост
авторски материал, стр. 5
Срок по чл. 65 от Закона за собствеността (ЗС) за преминаване на правото на собственост върху постройка в полза на собственика на земята
авторски материал, стр. 12
Срок по чл. 67 ЗС за погасяване правото на строеж
авторски материал, стр. 12
Разноските за ремонт в съсобствена сграда
авторски материал, стр. 14
Промяна на договор за продажба в договор за дарение
авторски материал, стр. 15
Вещно право на строеж върху общинска земя
авторски материал, стр. 16
Решение № 373 от 30.05.2007 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 17
Решение № 872 от 13.02.2006 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 19
Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия по реда на Закона за концесиите
авторски материал, стр. 24
Особености в режима за придобиване на земеделска земя след промените в ЗСПЗЗ
авторски материал, стр. 31
Нов способ за прекратяване на съпружеската имуществена общност по време на брака
авторски материал, стр. 37
Как се уговаря издръжка при развод по взаимно съгласие
авторски материал, стр. 43
Решение № 62 от 1.03.2006 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 45
Отмяна на завещание с нотариален акт
авторски материал, стр. 48
Обследване на аварии в строителството
авторски материал, стр. 52
Кой носи отговорност при нарушаване на авторски и сродни на тях права
авторски материал, стр. 63
Проект “Популяризиране на марката и дизайна на Европейската общност в България”. Възможности и предимства на системата на марката на Общността
авторски материал, стр. 70
Сметната палата на ЕО/ЕС
авторски материал, стр. 77
Законовите ограничения на собствеността
авторски материал, стр. 88