ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 04
Новата уредба на търговската регистрация Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
авторски материал, стр. 5
Права на кредиторите в оздравителното производство
авторски материал, стр. 13
Свободата на установяване и недействителността на търговските дружества - Решение от 13.11.1990 г. по дело C-106/89 Marleasing SA v La Comercial International de Alimentacion SA
авторски материал, стр. 18
Определение № 228 от 14.12.2005 г. на ВКС, 5 чл. състав
съдебна практика, стр. 22
Обезпечения за изпълнението на задължения на купувача по приватизационния договор
авторски материал, стр. 25
Решение № 964 от 7.12.2006 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 30
Производството за преюдициални заключения
авторски материал, стр. 33
Искът по чл. 19, ал. 3 ЗЗД срещу търговец, за когото е открито производство по несъстоятелност
авторски материал, стр. 42
Определяне на изпълнители от бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР
авторски материал, стр. 47
Доктрината за “съществено съоръжение” в европейското право на конкуренцията
авторски материал, стр. 57
Пазарните злоупотреби с финансови инструменти
авторски материал, стр. 65
Системата за лицензиране на вноса
авторски материал, стр. 73
Европейският парламент
авторски материал, стр. 78