ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2007 г., кн. 03
Счетоводно и данъчно третиране на приходите и разходите, които не са отчетени по реда, определен в нормативен акт
авторски материал, стр. 5
Изготвяне на консолидирани финансови отчети - 2
авторски материал, стр. 8
Отчитане на разходите за интернет страници
авторски материал, стр. 16
Финансови предизвикателства - Финансови инструменти с променлив доход
авторски материал, стр. 21
Промени, въведени с новия ЗКПО, по отношение на данъчния амортизационен план
авторски материал, стр. 24
Данъчно третиране на ваучерите за храна, предоставяни на персонала
авторски материал, стр. 32
Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 41 ЗОДФЛ за доходите, получени през 2006 г.
административна практика, стр. 38
Поредните промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
авторски материал, стр. 42
Новият Закон за ДДС и сделките с недвижими имоти
авторски материал, стр. 50
Писмо № 24-04-171 от 01.02.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 60
Писмо № 24-00-11 от 09.02.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 61
Писмо № 24-00-13 от 12.02.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 63
Такса за притежаване на куче
авторски материал, стр. 65
Органи и лица, участници при събирането на публични вземания
авторски материал, стр. 67
Обхват на информацията, която органите по приходите и публичните изпълнители могат да изискват от банките
авторски материал, стр. 70
Застраховане на банкови кредити
авторски материал, стр. 73
Българските финансови пазари между 15 февруари и 15 март 2007 г.
авторски материал, стр. 81