ТП Издания
Книга-годишник "Социално осигуряване 2007"
Указание № 91-01-29 от 24.01.2007 г.
административна практика, стр. 638
Указание № 91-01-56 от 16.02.2007 г.
административна практика, стр. 643
Решение № 4171 от 18.04.2006 г. на ВАС, VI отд.
административна практика, стр. 659
Решение № 4267 от 20.04.2006 г. на ВАС, VI отд.
административна практика, стр. 660
Решение № 4773 от 5.05.2006 г. на ВАС, VI отд.
административна практика, стр. 662
Решение № 6116 от 7.06.2006 г. на ВАС, VI отд.
административна практика, стр. 663
Решение № 8788 от 8.09.2006 г. на ВАС, VI отд.
административна практика, стр. 664
Решение № 8910 от 14.09.2006 г. на ВАС, VI отд.
административна практика, стр. 665
Решение № 9982 от 16.10.2006 г. на ВАС, VI отд.
административна практика, стр. 667
Решение № 10001 от 16.10.2006 г. на ВАС, VI отд.
административна практика, стр. 668
Решение № 10826 от 2.11.2006 г. на ВАС, VI отд.
административна практика, стр. 669
Решение № 12029 от 1.12.2006 г. на ВАС, VI отд.
административна практика, стр. 670
Коментар по регистрацията на осигурителите и самоосигуряващите се лица и подаването на данни - Регистрационни процедури за работодатели и самоосигуряващи се лица – 2007 г.
авторски материал, стр. 672
Коментар по регистрацията на осигурителите и самоосигуряващите се лица и подаването на данни - Подаване и съхранение на данни от осигурители и самоосигуряващи се лица– 2007 г.
авторски материал, стр. 679
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - 2007 г.
авторски материал, стр. 687
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност и ред за изплащането им – 2007 г.
авторски материал, стр. 705
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане,и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство – 2007 г.
авторски материал, стр. 726
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане,и за безработица - Парични обезщетения за безработица – 2007 г.
авторски материал, стр. 755
Коментар по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 2007 г.
авторски материал, стр. 763
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и общи условия за отпускането им. Нови моменти в пенсионното осигуряване през 2007 г. – 2007 г.
авторски материал, стр. 769
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Осигурителен стаж. Общи положения и нови моменти – 2007 г.
авторски материал, стр. 795
Коментар по социално-осигурителните права на работещите в страните от Европейския съюз – 2007 г.
авторски материал, стр. 803
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения - 2007 г.
авторски материал, стр. 887
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване - 2007 г.
авторски материал, стр. 890
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален и професионален пенсионен фонд - 2007 г.
авторски материал, стр. 901
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване в доброволен пенсионен фонд и в пенсионен фонд по професионални схеми - 2007 г.
авторски материал, стр. 911
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор на допълнителното социално осигуряване- 2007 г.
авторски материал, стр. 923