ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2007 г., кн. 02
Изисквания към съдържанието на годишните доклади за дейността на предприятията
авторски материал, стр. 5
Новата Европейска директива за законов одит на годишните и консолидираните финансови отчети - 2
авторски материал, стр. 9
Изготвяне на консолидирани финансови отчети
авторски материал, стр. 17
Финансови предизвикателства - Спекулативни облигации и привилегировани акции
авторски материал, стр. 22
Признаване на приходи и разходи от последващи оценки на вземания, съгласно новия ЗКПО
авторски материал, стр. 26
Данъчно облагане на финансовите инструменти
авторски материал, стр. 30
Облагане с окончателен годишен (патентен) данък през 2007 г.
административна практика, стр. 38
Новата Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговскитеобекти чрез фискални устройства
авторски материал, стр. 44
Режим на освободени доставки и придобивания, съгласно новия Закон за данък върху добавената стойност
авторски материал, стр. 53
Писмо № 24-00-3 от 11.01.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 60
Промени в данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци
авторски материал, стр. 62
Регистрационният режим по ДОПК и конкретизацията му в новия ЗДДС
авторски материал, стр. 65
Промените в акцизното законодателство, наложени от присъединяването на България към ЕС
административна практика, стр. 69
Нови моменти в отчетността и контрола върху капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници
авторски материал, стр. 78
Българските финансови пазари между 15 януари и 15 февруари 2007 г.
авторски материал, стр. 84