ТП Издания
Книга-годишник "Новото данъчно законодателство през 2007 г."
Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Общ преглед на основните постановки на новия ЗКПО - 2007 г.
авторски материал, стр. 134
Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Източници на печалби и доходи - 2007 г.
авторски материал, стр. 142
Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Международно облагане - 2007 г.
авторски материал, стр. 143
Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Предотвратяване на отклонението от данъчно облагане - 2007 г.
авторски материал, стр. 143
Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Корпоративен данък - Общи правила за определяне на данъчния финансов резултат - 2007 г.
авторски материал, стр. 145
Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Данъчни амортизации и данъчен амортизационен план - 2007 г.
авторски материал, стр. 164
Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Пренасяне на данъчна загуба - 2007 г.
авторски материал, стр. 177
Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане – Данъчно третиране на счетоводните грешки и промяната в счетоводната политика - 2007 г.
авторски материал, стр. 181
Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Авансови вноски - 2007 г.
авторски материал, стр. 184
Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Деклариране и внасяне на корпоративен данък - 2007 г.
авторски материал, стр. 190
Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Дивидентите в рамките на Европейската общност (ЕО) - 2007 г.
авторски материал, стр. 191
Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Преобразуване на дружества и кооперации и прехвърляне на предприятие - 2007 г.
авторски материал, стр. 196
Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Специфични разпоредби, регламентиращи данъчното третиране на местата на стопанска дейност съгласно новия ЗКПО - 2007 г.
авторски материал, стр. 208
Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Данъчно третиране при ликвидация и несъстоятелност, и при разпределение на ликвидационен дял - 2007 г.
авторски материал, стр. 213
Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Промени в режимите за намаляване, преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък - 2007 г.
авторски материал, стр. 213
Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Данък, удържан при източника - 2007 г.
авторски материал, стр. 220
Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Данък върху разходите, съгласно част четвърта от новия ЗКПО - 2007 г.
авторски материал, стр. 223
Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Алтернативни данъци - 2007 г.
авторски материал, стр. 225
Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане - Административни нарушения и наказания от 01.01.2007 г.
авторски материал, стр. 227
Коментар на новия Закон за данъците върху доходите на физическите лица - Общи постановки - 2007 г.
авторски материал, стр. 301
Коментар на новия Закон за данъците върху доходите на физическите лица - Данъчно облагане на доходи на местни физически лица - 2007 г.
авторски материал, стр. 329
Коментар на новия Закон за данъците върху доходите на физическите лица - Доходи, облагани с окончателен данък - 2007 г.
авторски материал, стр. 367
Коментар на новия Закон за данъците върху доходите на физическите лица - Облагане с окончателен годишен (патентен) данък - 2007 г.
авторски материал, стр. 377
Коментар на новия Закон за данъците върху доходите на физическите лица - Деклариране и внасяне на годишния данък - 2007 г.
авторски материал, стр. 379
Коментар по Закона за данъка върху добавената стойност - Вътреобщностни доставки на стоки - 2007 г.
авторски материал, стр. 653
Коментар по Закона за данъка върху добавената стойност - Вътреобщностно придобиване на стоки - 2007 г.
авторски материал, стр. 664
Коментар по Закона за данъка върху добавената стойност - Вътреобщностните услуги - режим на облагане с ДДС - 2007 г.
авторски материал, стр. 676
Коментар по Закона за данъка върху добавената стойност - Облагане с ДДС на нови транспортни средства, придобити от нерегистрирани лица - 2007 г.
авторски материал, стр. 698
Коментар по Закона за данъка върху добавената стойност - Облагане с ДДС на акцизни стоки, придобити от нерегистрирани лица - 2007 г.
авторски материал, стр. 706
Коментар по Закона за данъка върху добавената стойност - Дистанционни доставки - 2007 г.
авторски материал, стр. 710
Коментар по Закона за данъка върху добавената стойност - Вътреобщностни тристранни операции - 2007 г.
авторски материал, стр. 724
Коментар по Закона за данъка върху добавената стойност - Доставка на стоки, които се монтират или инсталират от и за сметка на доставчика - 2007 г.
авторски материал, стр. 737
Коментар по Закона за данъка върху добавената стойност - Данъчно третиране на доставките с място на изпълнение извън територията на страната. Облагане изработката на стоки на ишлеме - 2007 г.
авторски материал, стр. 742
Коментар по Закона За данъка върху добавената стойност - Облагане доставката на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци - 2007 г.
авторски материал, стр. 745
Коментар по Закона за данъка върху добавената стойност - Съпоставка между новия и досега действащия Закон за данък върху добавена стойност - 2007 г.
авторски материал, стр. 748
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2007 г.
авторски материал, стр. 888