ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2006 г., кн. 12
Международни стандарти за финансови отчети - Консолидация. Консолидирани и индивидуални финансови отчети
авторски материал, стр. 5
Годишно счетоводно приключване - Промени в счетоводната информация от текущото отчитане, свързани с изготвянето на годишните финансови отчети
авторски материал, стр. 12
Финансови предизвикателства - Емитенти и рискове
авторски материал, стр. 19
Новият закон за данъците върху доходите на физическите лица - Основни моменти
авторски материал, стр. 29
Писмо № 24-28-335 от 08.09.2006 г. на МФ
административна практика, стр. 39
Последните промени в правилника за прилагане на ЗДДС, отнасящи се до документацията и отчетните регистри
авторски материал, стр. 41
База за определяне на данъка по ЗМДТ при прехвърляне на право на строеж
авторски материал, стр. 49
Преглед на някои предстоящи промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал, стр. 55
Принудително изпълнение по реда на чл. 230 Допк върху вземане на длъжника от трети лица, които не са банки
авторски материал, стр. 55
Промените в митата, във връзка с присъединяването на българия към Eвропейския съюз
авторски материал, стр. 61
Българските финансови пазари през 2006 годишен (годишен обзор)
авторски материал, стр. 68