ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2006 г., кн. 11
Кратък преглед на основните промени в проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за счетоводството
авторски материал, стр. 5
Разходи и приходи за бъдещи периоди
авторски материал, стр. 15
Отчитане на данъци, такси и други подобни плащания
авторски материал, стр. 17
Финансови предизвикателства - Емитенти на дълг на финансовите пазари
авторски материал, стр. 19
Данъчно третиране на сумите, отчетени в резултат на промени в счетоводната политика
авторски материал, стр. 22
Специфични особености при определяне на облагаемата печалба за 2006 година
авторски материал, стр. 28
Oблагане на доходите от продажба на дялове в търговски дружества
авторски материал, стр. 34
Определяне на данъчната основа на доставките на сгради по Закона за ДДС
авторски материал, стр. 35
Принципът на “най-ранна дата” на възникване на данъчно събитие, според новия ЗДДС
авторски материал, стр. 38
Дължи ли се ДДС при доставка на стоки за обработка на ишлеме?
авторски материал, стр. 45
Заповед № 734 от 21.09.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 47
Заповед № 735 от 21.09.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 48
Заповед № 736 от 21.09.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 49
Заповед № 737 от 21.09.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 50
Предстоящи промени в Закона за местните данъци и такси
административна практика, стр. 51
Начисляване на ДДС при публична продан по реда на ДОПК
авторски материал, стр. 53
Обжалване на актовете на публичния изпълнител
авторски материал, стр. 55
Изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за митниците
авторски материал, стр. 57
Дългосрочни застраховки “Живот”
авторски материал, стр. 60
Използване на методите за определяне на пазарни цени като инструмент на фиска
авторски материал, стр. 63
Българските финансови пазари между 15.10.и 15.11.2006 г.
авторски материал, стр. 68
Изготвяне и представяне на годишния финансов отчетза 2006 година
авторски материал, стр. 88