ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2006 г., кн. 11
Последните изменения в Закона за уреждане на колективните трудови спорове
авторски материал, стр. 5
Времетраене на трудовите договори за допълнителен труд
авторски материал, стр. 8
Право на отпуск за ненормиран работен ден
авторски материал, стр. 12
Правото на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ при продължително отсъствие от работа
авторски материал, стр. 15
Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ и придобито право на пенсия при втора категория труд
авторски материал, стр. 16
Обезщетение при неизпълнение на съдебно решение
авторски материал, стр. 19
За преквалификация се сключва специален договор
авторски материал, стр. 20
Критерии за подбора при съкращение
авторски материал, стр. 21
Откога трудовият договор се смята за прекратен?
авторски материал, стр. 22
Новата Наредба за общите правила за организация на административното обслужване
авторски материал, стр. 23
Писмо № 19-00-301 от 29.09.2006 г. на МДААР
административна практика, стр. 26
Писмо № 19-00-314 от 16.10.2006 г. на МДААР
административна практика, стр. 26
Провеждане на подбор за целите на фирмата
авторски материал, стр. 30
Документиране на изплащаните трудови възнаграждения
авторски материал, стр. 34
Допълнително трудово възнаграждение на персонала, зает в системата на Народната просвета
авторски материал, стр. 35
Възнаграждение при отсъствие от работа поради даване на показания пред полицейски органи или пред съда
авторски материал, стр. 37
Задължения на работодателите при извършване на масови уволнения
авторски материал, стр. 45
Нова методика за професионална квалификация на безработните
авторски материал, стр. 48
Евроинтеграция - свободно движение на хора - 12/2006
авторски материал, стр. 50
Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
авторски материал, стр. 55
Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
авторски материал, стр. 55
Предстоящи промени в Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 58
Предстоящи промени в Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 58
Пенсиониране на кадровите военнослужещи
авторски материал, стр. 60
Пенсиониране на кадровите военнослужещи
авторски материал, стр. 60
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 1/2006
административна практика, стр. 62
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 2/2006
административна практика, стр. 63
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 3/2006
административна практика, стр. 64
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 4/2006
административна практика, стр. 64
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 5/2006
административна практика, стр. 65
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 6/2006
административна практика, стр. 65
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 7/2006
административна практика, стр. 65
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 9/2006
административна практика, стр. 66
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 8/2006
административна практика, стр. 66
Въпроси и отговори по социално осигуряване - 10/2006
административна практика, стр. 67
Писмо № 66-21-70 от 23.10.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 94М-1014-1 от 31.10.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Писмо № 04-02-551 от 31.10.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 70
Писмо № 94Л-579-1 от 31.10.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Промени в реда и условията за отпускане на целеви помощи за отопление
авторски материал, стр. 73
Изплащане на обезщетение за неработоспособност след прекратяване на осигуряването
авторски материал, стр. 77
Изплащане на обезщетение за неработоспособност след прекратяване на осигуряването
авторски материал, стр. 77
Предстоящи промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето
административна практика, стр. 78
Изтича срокът за освобождаване от задълженията за здравноосигурителни вноски
авторски материал, стр. 81
Изтича срокът за освобождаване от задълженията за здравноосигурителни вноски
авторски материал, стр. 81
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 1/2006
административна практика, стр. 83
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 2/2006
административна практика, стр. 84