ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2006 г., кн. 10
Новите положения относно решението за откриване на производство по несъстоятелност по чл. 632 ТЗ
авторски материал, стр. 5
Преобразуване на търговско дружество в ликвидация и в несъстоятелност
авторски материал, стр. 12
Решение № 581 от 12.09.2006 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 18
Разрешения по Закона за енергетиката за извършване на търговски сделки
авторски материал, стр. 21
Решение № 712 от 13.07.2006 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 26
Решение № 1022 от 11.05.2006 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 28
Решение по ВАД № 152/2004 г., постановено на 1.11.2005 г.
арбитражна практика, стр. 31
Някои особености при обжалване на актовете на възложителите по Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 33
Новата правна рамка на електронната търговия в България – 2/2006
авторски материал, стр. 38
Ред за подаване на заявления от земеделските производители за получаване на директни плащания
авторски материал, стр. 44
Генетично модифицираните организми и правото на потребителите на избор и предоставяне на информация
авторски материал, стр. 54
Българският капиталов пазар (15 септември ­ 15 октомври)
авторски материал, стр. 62
Финансови пазари - речник на основните понятия (10.2006). Терминология, използвана при фундаментален анализ ­ рентабилност (profitability)
авторски материал, стр. 65
Паралелно поведение и съвместно господстващо положение при олигополните пазари: Какъв е прагът на допустимост?
авторски материал, стр. 67
Развитието на персонала ­ основен фактор за просперитета на фирмата
авторски материал, стр. 74