ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2006 г., кн. 10
Отчитане на договори за лизинг
авторски материал, стр. 5
Независимият финансов одит ­ задължителен или желателен?
авторски материал, стр. 15
Финансови предизвикателства - Финансови инструменти на паричния пазар - 3/2006
авторски материал, стр. 19
Данъчно третиране на грешки от минали отчетни периоди и промени в счетоводната политика
авторски материал, стр. 23
Годишно преизчисляване на данъка върху доходите от трудови и приравнени към тях правоотношения
авторски материал, стр. 35
Облагане по ЗОДФЛ на доходите от наем, рента и аренда
авторски материал, стр. 38
Новата система "Интрастат"
административна практика, стр. 40
Доставка на стоки втора употреба, предмети за колекции и антикварни предмети
авторски материал, стр. 43
Ред за деклариране на превозните средства и определяне на дължимия данък
авторски материал, стр. 49
Връчване на съобщения по реда на ДОПК
авторски материал, стр. 53
Деклариране пред митническите органи по електронен път
авторски материал, стр. 58
Новата уредба на финансовото управление и контрол в публичния сектор
авторски материал, стр. 62
Българските финансови пазари между 15.09.-15.10.2006 г.
авторски материал, стр. 72
Новият Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
авторски материал, стр. 88