ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2006 г., кн. 09
За ползването на платен годишен отпуск е необходимо писмено разрешение от работодателя
авторски материал, стр. 5
При даване на предприятието под наем работниците остават
авторски материал, стр. 8
След предизвестие от работодателя работният ден е с 1 час по-кратък
авторски материал, стр. 9
База за изчисляване на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 10
Може ли срочно трудово правоотношение, възникнало от конкурс, да бъде прекратено преди изтичане на срока
авторски материал, стр. 12
Санкциите за нарушения на Кодекса на труда са увеличени
авторски материал, стр. 14
Последици за държавните служители при наличие на конфликт на интереси
авторски материал, стр. 16
Провеждане на централизирани конкурси за младши експерти в държавната администрация
административна практика, стр. 21
Писмо № 04-04-41 от 21.08.2006 г. на МДААР
административна практика, стр. 23
Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 11/2006
авторски материал, стр. 25
Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 10/2006
авторски материал, стр. 25
Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 12/2006
авторски материал, стр. 26
Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 13/2006
авторски материал, стр. 26
За трудовата мотивация и мотивирането
авторски материал, стр. 27
Увеличение на индивидуалната заплата в дейности, финансирани чрез бюджетите на общините, от 1 юли 2006 г.
авторски материал, стр. 37
Допълнително материално стимулиране за изпълнени клинични пътеки в лечебните заведения за болнична помощ
авторски материал, стр. 39
Новата Наредба № 6 за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
авторски материал, стр. 41
Нови проекти за повишаване пригодността за заетост на безработните - Проект “Обучение по предприемачество”
авторски материал, стр. 46
Съдействие на работодателите при набиране на персонал чрез дирекциите “Бюро по труда”
авторски материал, стр. 50
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 10/2006
авторски материал, стр. 53
Указание № 9100-186 от 02.08.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 57
Нови възможности за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в професионални схеми
авторски материал, стр. 59
Нови възможности за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в професионални схеми
авторски материал, стр. 59
Писмо № 01-01-89 от 21.08.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 01-01-89 от 21.08.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 74-40-1 от 23.08.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 74-40-1 от 23.08.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 26-1953-1 от 28.08.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Писмо № 26-1953-1 от 28.08.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Промените в Кодекса за социално осигуряване, посветени на подобряване социалната защита на майчинството
авторски материал, стр. 70
Нови моменти в Правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца
авторски материал, стр. 72
Медицински изделия и диетични храни, заплащани напълно или частично от НЗОК
авторски материал, стр. 79
Медицински изделия и диетични храни, заплащани напълно или частично от НЗОК
авторски материал, стр. 79
Писмо № 19-05-36 от 25.08.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 83
Писмо № 01-00-71 от 21.08.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 83
Писмо № 01-00-71 от 21.08.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 83
Писмо № 19-05-36 от 25.08.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 83
Въвеждане на OSHAS 18001 - Системи за управление на дейността по здраве и безопасност при работа
авторски материал, стр. 88