ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2006 г., кн. 09
Министерският съвет прие Международните стандарти за финансови отчети в редакцията им от 2005 г.
авторски материал, стр. 6
Новият МСС 8 ­ Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
авторски материал, стр. 9
Две счетоводни сметки с разностранни функции
авторски материал, стр. 16
Оповестяване на свързани лица
авторски материал, стр. 20
Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 5/2006
авторски материал, стр. 24
Финансови предизвикателства - Финансови инструменти на капиталовия пазар - 1/2006
авторски материал, стр. 26
Данъчен режим на разходите за осигуровки и задължителни застраховки
авторски материал, стр. 30
Данъчно третиране на дивидентите на кооперациите
авторски материал, стр. 33
Последните промени в ЗОДФЛ, свързани с данъчното третиране на даренията на лицата по трудови и приравнени към тях правоотношения
авторски материал, стр. 37
Данъчен режим на доставките по отдаване под наем на търговски площи
авторски материал, стр. 43
Данъчна оценка на недвижим имот
авторски материал, стр. 47
Доказателствена сила на фактическите констатации в ревизионния акт, издаден по реда на ДОПК
авторски материал, стр. 51
Сроковете в производството по ДОПК
авторски материал, стр. 55
ДДС при внос на стоки се установява и събира от митническите органи
авторски материал, стр. 59
Определяне на приложимото право спрямо застрахователните договори в рамките на ЕС и Европейското икономическо пространство
авторски материал, стр. 63
Българските финансови пазари между 15.08.-15.09.2006 г.
авторски материал, стр. 70
Новият Закон за данък върху добавената стойност
авторски материал, стр. 88