ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2006 г., кн. 09
Хипотези на вписване
авторски материал, стр. 5
Решение № 2812/2005 от 13.12.2005 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 9
Решение № 234/2006 от 23.02.2006 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 12
Решение по ВАД № 148/2004, постановено на 09.11.2005 г.
арбитражна практика, стр. 15
Въпроси на отчуждаването за държавни и общински нужди
авторски материал, стр. 18
Средствата от ЕС се вземат само след регистрация на земите
авторски материал, стр. 27
Кога обезщетяват с бонове, вместо с ниви
авторски материал, стр. 31
Произходът на децата от фактическото съпружеско съжителство
авторски материал, стр. 34
Когато съделител не заплати в срок
авторски материал, стр. 40
Решение № 782 от 05.12.2005 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 42
Определение № 49 от 22.02.2006 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 46
Общината "връща" имот в изрично установени от закона случаи
авторски материал, стр. 49
Ограничения на правото на собственост в публичен интерес по Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 54
Как се прокарват съоръжения през чужд имот
авторски материал, стр. 61
Някои неимуществени права на изпълнителите
авторски материал, стр. 64
Новите разпоредби в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
авторски материал, стр. 71
Придобиване на движими вещи чрез установяване на добросъвестно и възмездно владение върху тях (Чл. 78 ЗС)
авторски материал, стр. 88