ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2006 г., кн. 08
Фикцията хоризонтална етажна собственост
авторски материал, стр. 5
Решение № 419 от 7.04.2006 г. на ВКС, IV-Б г.о.
съдебна практика, стр. 9
Решение № 184 от 4.05.2006 г. на ВКС, IV-Б г.о.
съдебна практика, стр. 12
Новият концесионен режим и промените в отделните закони
авторски материал, стр. 16
За границите на поземлените имоти
авторски материал, стр. 24
За договора за партньорство при фактическото съпружеско съжителство
авторски материал, стр. 33
Използване на общ имот
авторски материал, стр. 41
Решение № 57 от 30.12.2005 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 44
Установяване на давностното владение в нотариално и в съдебно производство
авторски материал, стр. 48
Променя ли АПК правната същност на удостоверението за търпимост по ЗУТ?
авторски материал, стр. 53
Обезпечения и информация в исковата защита по Закона за авторското право и сродните му права
авторски материал, стр. 62
Закрила на географската идентичност на продуктите - 2/2006
авторски материал, стр. 70