ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2006 г., кн. 07
Относно "проникващата" отговорност на член-кооператорите
авторски материал, стр. 5
Решение № 542 от 21.06.2006 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 11
Решение № 546 от 29.05.2006 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 11
Нищожност на менителничните ефекти
авторски материал, стр. 13
Основни промени в Правилника за прилагане на ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
авторски материал, стр. 26
Единен и централизиран електронен търговски регистър
авторски материал, стр. 29
Договор за контрол за спазване на биологичния начин на производство на земеделски продукти (предмет и страни)
авторски материал, стр. 36
Общи условия и неравноправни клаузи при пощенските услуги
авторски материал, стр. 42
Към трайно развитие на Европейския лозаро-винарски сектор
авторски материал, стр. 50
Разширяване на списъка на чуждестранните регулирани пазари, в които могат да се влагат активи на български колективни инвестиционни схеми
авторски материал, стр. 55
Българският капиталов пазар (15 юни ­ 15 юли)
авторски материал, стр. 61
Финансови пазари - речник на основните понятия (07.2006). Пазарни манипулации
авторски материал, стр. 64
Дружествата за колективно управление на права ­ субекти на нарушение по чл. 9 или по чл. 18 ЗЗК
авторски материал, стр. 66
Административното правосъдие в България - Някои въпроси по дял III на Административнопроцесуалния кодекс
авторски материал, стр. 88