ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2006 г., кн. 07
Спиране на придобивната давност върху държавни и общински имоти
авторски материал, стр. 5
Отговорност на държателя и владелеца при погиване на вещта
авторски материал, стр. 10
Покупко-продажба на моторно превозно средство
авторски материал, стр. 18
Право на ползване върху дарен имот
авторски материал, стр. 20
Решение № 418 от 27.03.2006 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 22
Определение № 333 от 8.03.2006 г. на ВКС, IV-Б г. о.
съдебна практика, стр. 24
Основни положения в новия Закон за концесиите ­ Втора част
авторски материал, стр. 27
За обекта на арендния и наемния договор
авторски материал, стр. 33
Разпореждане с вещно право на собственост от малолетен и непълнолетен
авторски материал, стр. 41
Как да обявя завещание
авторски материал, стр. 49
Живеещите на съпружески начала не се наследяват по закон
авторски материал, стр. 50
Решение № 576 от 3.12.2003 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 52
Решение № 491 от 22.07.2005 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 56
Довършване на нотариални производства от съдиите по вписванията
авторски материал, стр. 58
Приложно поле на разпоредбите на параграфи 184 и 187 от Преходните разпоредби на ЗУТ
авторски материал, стр. 63
Авторскоправният режим на колажа
авторски материал, стр. 69
Закрила на географската идентичност на продуктите
авторски материал, стр. 74