ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2006 г., кн. 07
Работа при удължено работно време
авторски материал, стр. 5
Изследвания се правят в извънработно време
авторски материал, стр. 8
Трудов и осигурителен стаж при непълно работно време
авторски материал, стр. 9
Платен отпуск за подготовка на дисертационен труд
авторски материал, стр. 11
За повторно явяване на приемен изпит се дава неплатен отпуск
авторски материал, стр. 12
Прекратяване на трудовия договор по чл. 325, т. 5 КТ
авторски материал, стр. 13
Договор се прекратява при връщане на незаконно уволнен
авторски материал, стр. 16
Вътрешни способи за изпълнение функциите на длъжности, определени за заемане от държавни служители
авторски материал, стр. 18
Писмо № 92/857 от 21.04.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Писмо № 92/784 от 27.04.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 94КО/193 от 27.04.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 21
Писмо № 94 НН/280 от 27.04.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 22
Право на обезщетения по ЗДСл за наследниците на починал държавен служител
авторски материал, стр. 24
Писмо № 94ЕЕ/235 от 28.04.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 25
Писмо № 26-00-38 от 2.06.2006 г. на МДААР
административна практика, стр. 26
Писмо № 02-04-203 от 7.07.2006 г. на МДААР
административна практика, стр. 28
Писмо № 94 ИИ/177 от 23.05.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 28
Писмо № 26/222 от 23.05.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 28
Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 7/2006
авторски материал, стр. 29
Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 8/2006
авторски материал, стр. 29
Писмо № 94 ВВ/206 от 09.06.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 29
Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 9/2006
авторски материал, стр. 30
Указание № ПК 25/2 от 19.06.2006 г. на МТСП
административна практика, стр. 31
Изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 31
Определяне размера на индивидуалната брутна работна заплата чрез договаряне и начин на нейното изплащане
авторски материал, стр. 32
Писмо № 94ВВ/402 от 25.04.2005 г. на МТСП
административна практика, стр. 36
Писмо № 61/183 от 26.04.2005 г.
административна практика, стр. 37
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
авторски материал, стр. 39
Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 44
Нов ред за допускане на командировани чужденци в РБългария в рамките на свободното предоставяне на услуги
авторски материал, стр. 50
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 09/2006
авторски материал, стр. 54
Новата Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
авторски материал, стр. 58
Новата Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
авторски материал, стр. 58
Има ли право пенсионер с трайно намалена работоспособност да работи по трудов договор?
авторски материал, стр. 64
Писмо № 33-00-296 от 8.06.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 66
Писмо № 33-00-296 от 8.06.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 66
Писмо № 26-Е-35 от 8.06.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 70
Писмо № 26-Е-35 от 8.06.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 70
Писмо № 04-02-269 от 5.06.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 04-02-269 от 5.06.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 92-745-1 от 5.06.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Писмо № 66-13-10 от 15.06.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Писмо № 92-745-1 от 5.06.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Писмо № 66-13-10 от 15.06.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Изменени са правилата и реда за социално подпомагане
авторски материал, стр. 74
Промени в правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания
авторски материал, стр. 77
Въпроси и отговори по Закона за интеграция на хората с увреждания – 1/2006
авторски материал, стр. 78
Въпроси и отговори по Закона за интеграция на хората с увреждания – 2/2006
авторски материал, стр. 79
Въпроси и отговори по Закона за интеграция на хората с увреждания – 3/2006
авторски материал, стр. 80
Дейността на лечебните заведения за извънболнична помощ, свързана с експертизата на работоспособността
авторски материал, стр. 81
Дейността на лечебните заведения за извънболнична помощ, свързана с експертизата на работоспособността
авторски материал, стр. 81
Писмо № 19-03-110 от 5.06.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 83
Писмо № 19-03-110 от 5.06.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 83
Писмо № 19-03-121 от 7.06.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84
Писмо № 19-03-135 от 6.06.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84
Писмо № 19-03-121 от 7.06.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84
Писмо № 19-03-135 от 6.06.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84
Най-новите изменения в Кодекса на труда - 31.05.2006 г.
авторски материал, стр. 88