ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2006 г., кн. 06
Промени в правната уредба на търговския представител
авторски материал, стр. 5
Решение № 296 от 20.04.2006 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 14
Европейско договорно право ­ проекти и инициативи в Европейската общност
авторски материал, стр. 17
Частно съдебно изпълнително производство
авторски материал, стр. 25
Решение № 1231 от 11.05.2006 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 27
Решение по МАД № 3/2005 г., постановено на 15.12.2005 г.
арбитражна практика, стр. 30
Усъвършенстването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки ­ стъпка към единния европейски пазар
авторски материал, стр. 32
Разрешаването на спорове от Комисията за регулиране на съобщенията ­ възможност или реалност
авторски материал, стр. 41
Мерки за насърчаване на износа
авторски материал, стр. 45
Законодателство за защита на потребителите при предоставяне и ползване на потребителски кредит
авторски материал, стр. 49
Нови моменти в европейската система за защита на географски означения
авторски материал, стр. 54
Практика на Комисията за финансов надзор - 2/2006
административна практика, стр. 59
Българският капиталов пазар (15 май ­ 15 юни)
авторски материал, стр. 62
Финансови пазари - речник на основните понятия (06.2006). Пазарни манипулации
авторски материал, стр. 65
Нелоялна конкуренция - Добавки към продавани стоки и предлагани услуги
авторски материал, стр. 67
Актуални изменения и допълнения на наредбите за съществените изисквания към продуктите
авторски материал, стр. 71
Измененията в правната уредба на несъстоятелността
авторски материал, стр. 90