ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2006 г., кн. 06
Обновява се нормативната база за текущо и периодично счетоводно отчитане
авторски материал, стр. 5
Отчитане на сделки за замяна на право на строеж срещу застроена площ при инвеститора
авторски материал, стр. 11
Финансови предизвикателства - Финансови инструменти на паричния пазар
авторски материал, стр. 15
Данъчно третиране по зкпо на продажбата на дълготрайни материални активи
авторски материал, стр. 18
Данъчно облагане на дивидентите
авторски материал, стр. 23
Облагат ли се командировъчните пари, изплащани на управителя на търговско дружество?
авторски материал, стр. 29
Как законно да намалим данъците си?
авторски материал, стр. 30
Как се облагат в ес новите транспортни средства и акцизните стоки, придобити от нерегистрирани по зддс лица?
авторски материал, стр. 35
Промени в ЗМДТ, направени с Административно-процесуалния кодекс
авторски материал, стр. 39
Споразумението в данъчно-осигурителния процес
авторски материал, стр. 40
Обезпечителните мерки в производството по ДОПК
авторски материал, стр. 45
Методи за анализ и цели на контрола върху акцизните стоки
авторски материал, стр. 53
Съществени промени в правната уредба на Гаранционния фонд
авторски материал, стр. 59
Определяне на границите на коефициентите на рентабилност, ефективност и финансова автономност, и на нетния паричен поток
авторски материал, стр. 66
Бюлетин на инвеститора - 06.2006 г.
авторски материал, стр. 70