ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2006 г., кн. 06
Втората промяна в Кодекса на труда през 2006 година
авторски материал, стр. 5
За трудовия стаж при незаконно уволнение
авторски материал, стр. 8
Освобождаване за медицински преглед през работно време
авторски материал, стр. 15
Право на безплатна храна и/или добавки към нея за работещите в предприятия със специфичен характер и организация на труда
авторски материал, стр. 16
Уволнение поради промяна на изискванията за заемане на длъжността
авторски материал, стр. 18
Ползването на отпуск се прекъсва или по силата на закона, или със съгласието на служителя
авторски материал, стр. 20
Задължение за разкриване и избягване на конфликт на интереси в държавната служба
авторски материал, стр. 22
Писмо № 04-14-42 от 10.05.2006 г. на МДААР
административна практика, стр. 24
Писмо № 29-С-21 от 10.05.2006 г. на МДААР
административна практика, стр. 25
Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 1/2006
административна практика, стр. 28
Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 2/2006
административна практика, стр. 28
Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 3/2006
административна практика, стр. 29
Работната заплата в лечебните заведения през 2006 година
авторски материал, стр. 30
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите по срочно или временно трудово правоотношение
авторски материал, стр. 34
Как да кандидатстваме по програмата "Активни услуги на пазара на труда"?
авторски материал, стр. 41
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 08/2006
авторски материал, стр. 47
Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, относно реда за отпускане на пенсии, регламентиран в националното законодателство
авторски материал, стр. 50
Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, относно реда за отпускане на пенсии, регламентиран в националното законодателство
авторски материал, стр. 50
Категоризиране на труда при пенсиониране на заетите в производството на пара
авторски материал, стр. 63
Категоризиране на труда при пенсиониране на заетите в производството на пара
авторски материал, стр. 63
Писмо № 24-15-71 от 21.04.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 64
Писмо № 24-15-71 от 21.04.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 64
Писмо № 94-В-58 от 26.04.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 65
Писмо № 94-В-58 от 26.04.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 65
Писмо № 24-15-122 от 25.05.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 66
Писмо № 24-15-122 от 25.05.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 66
Писмо № 24-28-264 от 25.05.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 68
Писмо № 24-28-264 от 25.05.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 68
Писмо № 33-00-293 от 30.05.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 69
Писмо № 33-00-293 от 30.05.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 69
Писмо № 04-02-233 от 4.05.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 04-02-233 от 4.05.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 26-1872-1 от 23.05.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Писмо № 01-01-50 от 25.05.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Писмо № 01-01-50 от 25.05.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Писмо № 26-1872-1 от 23.05.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Изменения и допълнения в Закона за закрила на детето
авторски материал, стр. 74
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 3/2006
авторски материал, стр. 76
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 5/2006
авторски материал, стр. 77
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 4/2006
авторски материал, стр. 77
Профилактичните прегледи - Какви дейности включват? Кой има право на тях?
авторски материал, стр. 78
Профилактичните прегледи - Какви дейности включват? Кой има право на тях?
авторски материал, стр. 78
Писмо № 19-01-78 от 11.05.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 83
Писмо № 19-04-95 от 22.05.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 83
Писмо № 19-01-78 от 11.05.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 83
Писмо № 19-04-95 от 22.05.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 83
Новата класификация на професиите и длъжностите в системата от вътрешни актове на предприятието
авторски материал, стр. 88