ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2006 г., кн. 05
Международната организация на труда за синдикалната свобода и правото на стачка в България
авторски материал, стр. 5
За разликата при работа през обедната почивка и обезщетението за отпуск
авторски материал, стр. 10
Обезщетение по чл. 164, ал. 5 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 12
Осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, на основание чл. 285 КТ
авторски материал, стр. 14
Още за промените в Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 21
Изменена е процедурата по промяна на длъжността на държавния служител
авторски материал, стр. 23
Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 3/2006
авторски материал, стр. 27
Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 4/2006
авторски материал, стр. 28
Определяне момента на прекратяване на служебното правоотношение
авторски материал, стр. 30
Проблемни полета при утвърждаването на екипи във фирмите
авторски материал, стр. 30
Писмо № 19-00-74 от 11.04.2006 г. на МДААР
административна практика, стр. 32
Писмо № 04-01-47 от 11.04.2006 г. на МДААР
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 5/2006
авторски материал, стр. 35
Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 6/2006
авторски материал, стр. 35
Team building ­ Учене чрез преживяване
авторски материал, стр. 37
Допълнително възнаграждение за извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време
авторски материал, стр. 40
Заместникът на шефа не получава заплатата му, когато началникът отсъства
авторски материал, стр. 41
Удръжка от заплатата се нарежда до месец от откриване на щетата
авторски материал, стр. 43
Информационните листове за безопасност при работа с опасни химически продукти.Съдържание и предназначение
авторски материал, стр. 44
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в занаятчийските предприятия
авторски материал, стр. 49
Условия за включване в Националната програма "Помощ за пенсиониране"
авторски материал, стр. 52
Кои са дейностите, които се извършват от НАП, свързани със задължителното социално осигуряване?
авторски материал, стр. 56
Кои са дейностите, които се извършват от НАП, свързани със задължителното социално осигуряване?
авторски материал, стр. 56
Служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
авторски материал, стр. 62
Служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
авторски материал, стр. 62
Писмо № 12-00-82 от 15.03.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 66
Писмо № 24-15-46 от 22.03.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 67
Писмо № 24-15-46 от 22.03.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 67
Писмо № 26-А-22 от 27.03.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 68
Писмо № 26-А-22 от 27.03.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 68
Писмо № 35-00-6 от 29.03.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 69
Писмо № 35-00-6 от 29.03.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 69
Писмо № 94-Й-10 от 03.04.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 71
Писмо № 94-Й-10 от 03.04.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 71
Писмо № 66-16-11 от 13.04.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Писмо № 66-16-11 от 13.04.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 72
Писмо № 04-02-184 от 26.04.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 73
Писмо № 01-01-38 от 26.04.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 73
Писмо № 01-01-38 от 26.04.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 73
Писмо № 04-02-184 от 26.04.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 73
Осигуряването на членовете на органи за управление и контрол на търговски дружества не може да бъде върху доход, по-нисък от минимума за ръководните кадри в съответната икономическа дейност
авторски материал, стр. 75
Осигуряването на членовете на органи за управление и контрол на търговски дружества не може да бъде върху доход, по-нисък от минимума за ръководните кадри в съответната икономическа дейност
авторски материал, стр. 75
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 1/2006
авторски материал, стр. 77
Въпроси и отговори по социалното подпомагане - 2/2006
авторски материал, стр. 77
Оказване на болнична помощ на здравноосигурените лица
авторски материал, стр. 79
Оказване на болнична помощ на здравноосигурените лица
авторски материал, стр. 79
Писмо № 19-03-135 от 17.04.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84
Писмо № 19-02-67 от 21.04.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84
Писмо № 19-03-135 от 17.04.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84
Писмо № 19-02-67 от 21.04.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 84
Допълнително задължително пенсионно осигуряване - Практически въпроси и отговори
авторски материал, стр. 88
Допълнително задължително пенсионно осигуряване - Практически въпроси и отговори
авторски материал, стр. 88