ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2006 г., кн. 05
Международните стандарти за финансово отчитане - актуално състояние
авторски материал, стр. 5
Новите положения в МСС 1 - Представяне на финансови отчети
авторски материал, стр. 7
Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
авторски материал, стр. 15
Отчитане доходите на наети лица при прекратяване на трудовия стаж
авторски материал, стр. 18
Измамите във финансовите отчети и отговорността на одитора
авторски материал, стр. 22
Финансови предизвикателства ­ Финансови инструменти на паричния пазар
авторски материал, стр. 28
Авансови вноски за корпоративен данък
авторски материал, стр. 31
Данъчно третиране на работното, униформеното и представителното облекло, предоставено от работодателя на лицата по трудови правоотношения
авторски материал, стр. 36
Сделки със сгради и право на строеж - нови положения
авторски материал, стр. 41
Особени правила за регистрация на чуждестранни лица по ЗДДС. Сделки с място на изпълнение на територията на страната. Акредитиран представител - правна фигура, статут, права и задължения
авторски материал, стр. 45
Подлежат ли на облагане в ЕС доставките, извършвани от нерегистрирани по ЗДДС лица?
авторски материал, стр. 49
Писмо № 24-00-483 от 24.02.2006 г. на НАП
административна практика, стр. 53
Издаване и обжалване на актове за местни такси по ЗМДТ
авторски материал, стр. 55
Прихващане и възстановяване на суми за данъци и задължителни осигурителни вноски по реда на ДОПК
авторски материал, стр. 56
Ревизионният доклад
авторски материал, стр. 61
Ревизираната конвенция КИОТО - модел за модерни и ефективни митнически процедури
авторски материал, стр. 63
Бюлетин на инвеститора - 05.2006 г.
авторски материал, стр. 71