ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2006 г., кн. 03
Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
авторски материал, стр. 5
Срочният договор става безсрочен без издаване на нова заповед
авторски материал, стр. 9
Кога се сключва трудов договор със срок за изпитване
авторски материал, стр. 10
Обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за служители на Националната агенция за приходите
авторски материал, стр. 12
Предварителна закрила при уволнение на синдикални дейци
авторски материал, стр. 15
Изменение на трудовия договор на председател на синдикална организация
авторски материал, стр. 17
Решение № 1658 от 27.10.2005 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 20
Професионалният опит като изискване за назначаване на държавна служба
авторски материал, стр. 24
Писмо от 08.02.2006 г. на МДААР
административна практика, стр. 28
Писмо от 09.02.2006 г. на МДААР
административна практика, стр. 28
Писмо от 24.02.2006 г. на МДААР
административна практика, стр. 29
Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 1/2006
авторски материал, стр. 30
Въпроси и отговори по Националната класификация на професиите и длъжностите - 2/2006
авторски материал, стр. 32
Проблемни полета при утвърждаването на екипи във фирмите
авторски материал, стр. 33
Задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
авторски материал, стр. 40
Промени в Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 45
Насърчаване на предприемачеството на хората с увреждания
авторски материал, стр. 47
Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 06/2006
авторски материал, стр. 50
Длъжници, кредитори и гаранционни вноски по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 54
Длъжници, кредитори и гаранционни вноски по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал, стр. 54
Индексиране на пенсиите от 1 януари 2006 г.
авторски материал, стр. 65
Индексиране на пенсиите от 1 януари 2006 г.
авторски материал, стр. 65
Промени в пенсионното законодателство през 2006 г.
авторски материал, стр. 68
Промени в пенсионното законодателство през 2006 г.
авторски материал, стр. 68
Писмо № 04-02-84 от 22.02.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 73
Писмо № 66-23-12 от 20.02.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 73
Писмо № 66-23-12 от 20.02.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 73
Писмо № 04-02-84 от 22.02.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 73
Писмо № 26-1807-1 от 23.02.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 74
Писмо № 26-1807-1 от 23.02.2006 г. на НОИ
административна практика, стр. 74
Промени в Закона за социално подпомагане
авторски материал, стр. 75
Целеви средства за лечение на здравноосигурени лица
авторски материал, стр. 77
Същност и правни последици от задължителните предписания на НОИ, изпратени до лицата, неупражнили правото си на разсрочване на задълженията за здравноосигурителни вноски
авторски материал, стр. 79
Същност и правни последици от задължителните предписания на НОИ, изпратени до лицата, неупражнили правото си на разсрочване на задълженията за здравноосигурителни вноски
авторски материал, стр. 79
Писмо № 19-01-26 от 20.02.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 81
Писмо № 19-01-26 от 20.02.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 81
Писмо № 19-03-33 от 22.02.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 82
Писмо № 19-03-33 от 22.02.2006 г. на НЗОК
административна практика, стр. 82